Forslag til Lokalplan 254

Kommunalbestyrelsen har den 14. december 2016 vedtaget Forslag til Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum samt Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2013.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Offentliggjort 16. december 2016.

Lokalplanforslaget omfatter matrikel nr. 4bp Nærum By, Nærum.

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at tilgodese et behov for boliger, kultur-, fritids- og undervisningsfaciliteter til unge og studerende, samt at understøtte muligheden for etableringen af vidensbaseret erhverv i Nærum.

Det er endvidere lokalplanens formål at fastsætte bebyggelsesregule-rende bestemmelser, som sikrer at eksisterende bevaringsværdig bebyggelse ikke kan nedrives, ombygges eller ændres uden tilladelse fra Rudersdal Kommunalbestyrelse, og at ny bebyggelse opføres i arkitektonisk velfungerende sammenhæng med den eksisterende bebyggelse.

I forbindelse med Forslag til Lokalplan 254 er udarbejdet Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2013. Tillægget opdeler rammen Næ.BE1 i Kommuneplan 2013 således, i tre rammer til boliganvendelse, Næ.B21, Næ.B22 og Næ.B23.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 254 samt Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 er fremlagt i offentlig høring fra den 16. december 2016 til og med den 10. februar 2017. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 11. februar 2017 sendes til mail adresse byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Lokalplanforslaget annonceres på Kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk. Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til Rudersdal Rådhus.

Forslag til lokalplan 254

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og klagevejledning

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering