Forslag til Lokalplan 253 for et område ved Kong Valdemars Vej og Attemosevej

Kommunalbestyrelsen har den 26. oktober 2016 vedtaget forslag til Lokalplan 253 for ejendommene Kong Valdemars Vej 13,15,17,19 og Attemosevej 70, Søllerød.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Lokalplanforslaget omfatter matr. nr. 4au, 4gæ, 4gø, 4ke og 4li Søllerød By, Søllerød, som alle er beliggende omkring en fredet gravhøj.

Lokalplanens formål og anvendelse
Der er tale om en bevarende lokalplan, der har til formål at sikre
•    at bevaringsværdig bebyggelse fastholder sine arkitektoniske kvaliteter og indpasning til stedet.
•    at bebyggelse på ejendommene opføres med respekt for gravhøjen og den oprindelige bebyggelsesstruktur i et plan.
•    at sikre, at friarealerne opleves som en åben sammenhængende struktur med indkig til den fredede gravhøj fra offentlig vej og sti.

Offentlig fremlæggelse
Forslag til Lokalplan 253 er fremlagt i offentlig høring i 9 uger fra den 8. november 2016 til og med den 10. januar 2017.

I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 10. januar 2017 sendes til mail adresse: Byplan@rudersdal.dk eller  Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Et fysisk eksemplar af lokalplanforslaget er desuden tilgængeligt på kommunens biblioteker og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til Rudersdal Rådhus, Øverødvej 2, 2840 Holte, mail adresse: Byplan@rudersdal.dk.

Miljøvurdering og klagevejledning

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Klagevejledning