Forslag til Lokalplan 252 for et område ved Soldraget 33-43 – Plejecenter Sjælsø samt Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2013

Kommunalbestyrelsen har den 26. oktober 2016 vedtaget Forslag til Lokalplan 252 for et område ved Soldraget 33-43 – Plejecenter Sjælsø samt Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2013.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Offentliggjort 16. december 2016

Følgende matrikelnumre er omfattet af lokalplanforslaget: 3cn, 3cq, 3cx og del af 7000bk alle Kajerød By, Birkerød samt alle matrikler der udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål, at muliggøre etablering af offentlige boliger, institutioner og administration for, at imødekomme et øget behov for plejeboliger og offentlige funktioner.

Lokalplanen har endvidere til formål, at sikre at ny bebyggelse opføres under hensyn til det tilstødende fredede landskab og i samspil med den eksisterende bebyggelse, terræn og beplantning.

I forbindelse med Forslag til Lokalplan 252 er udarbejdet Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2013. Tillægget ændrer rammen i Kommuneplan 2013 således, at der i området kan planlægges for bebyggelse i to etager med en samlet bebyggelsesprocent på op til 35. 

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 252 samt Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 er fremlagt i offentlig høring fra den 1.november 2016 til og med den 30. december 2016. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 31. december 2016 sendes til mail adresse Byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til Rudersdal Rådhus.

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På baggrund af den gennemførte screening i henhold til lovens § 4, stk. 2 er det kommunens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Begrundelsen for ikke at foretage en miljøvurdering fremgår af Forslag til Lokalplan 252 under afsnit Lov om miljøvurdering.

Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Du kan derfor klage over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne afgørelse, hvis du mener, at kommu­nen ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kom­munen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 59.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside, jf. lovens § 60, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Natur- og Miljøklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. planlovens § 60, stk. 8.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis

  1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
  2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside, planlovens § 62.

Forslag til lokalplan 252 for plejecenter Sjælsø