Forslag til Lokalplan 251

Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 251 for et område ved Kohavevej og Trørødgårdsvej – Kypergården.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Offentliggjort 2. februar 2017.

Lokalplanforslaget omfatter matrikel 5fi, 5pu og 6a, Trørød By, Gl. Holte.

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål med mulighed for erhverv. Det er desuden et formål at sikre de bærende bevaringsværdier i det eksisterende byggeri og at nye boliger opføres med omtanke for den bevaringsværdige eksisterende bebyggelse.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som fastlægger placering af ny bebyggelse og overordnede principper for udformning af ny bebyggelse og for indretning af ubebyggede arealer.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 251 er fremlagt i offentlig høring fra den 2. februar 2017 til og med den 30. marts 2017. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 31. marts 2017 sendes til mail adresse byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Lokalplanforslaget annonceres på Kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk. Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til Rudersdal Rådhus.

Forslag til lokalplan 251

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og klagevejledning

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering