Forslag til Lokalplan 250

Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 250 for et område ved Brillerne, Søllerød Golfklub.

Offentliggjort 30. marts 2017

Lokalplanområdet omfatter Søllerød Golfklubs klubhus og redskabsbygning med eksisterende parkeringsanlæg og areal til opførelse af en greenkeepergård på arealet syd for golfklubbens klubhus på Brillerne 9.

Følgende matrikelnumre, der er beliggende i byzone, er omfattet af lokalplanforslaget: 2ee og del af 2dæ Holte by, Søllerød.

Lokalplanens formål

Lokalplanens overordnede formål er at sikre, at en ny greenkeepergård til brug for drift af golfbanearealer opføres med respekt for områdets beliggenhed ud til fredede arealer og op til bebyggelse, der både har kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

Lokalplanens hovedanvendelse fastlægges til rekreative formål, nærmere bestemt bebyggelse og anlæg til brug for golfspil på golfbanearealerne beliggende uden for lokalplanens område.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 250 er fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 30. marts 2017 til og med den 29. maj 2017.

I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 30. maj 2017 sendes til mail-adresse. Byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte

.Forslag til lokalplan 250

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering