Forslag til Lokalplan 249 samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013

Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2016 vedtaget Forslag til Lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm samt Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013.

28. april 2016

Lokalplanforslaget gælder for et område nord for Henriksholms Allé og omfatter matr. nr. 1en og 1av Vedbæk by, Vedbæk, samt alle parceller der efter den 13. april 2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Forslag til Lokalplan 249

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål, at muliggøre opførelse af en blandet boligbebyggelse med almene boliger, samt bebyggelse til almene formål herunder fastlæggelse af bebyggelsens udformning og placering tilpasset områdets landskabelige træk.

Lokalplanen har endvidere til formål, at fastlægge lokalplanområdets infrastruktur med henblik på, at skabe trafiksikre forhold samt sikre den eksisterende værdifulde grønne struktur og fælles friarealer for den samlede bebyggelse. 

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 249 samt Kommuneplantillæg 8 er fremlagt i offentlig høring fra den 28. april 2016 til og med den 23. juni 2016. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan inden den 23. juni 2016 sendes på mail til Byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Lokalplanforslaget annonceres på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk. Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker og på Rudersdal Rådhus.

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På baggrund heraf er det kommunens vurdering, at planforslaget i henhold til lovens § 4, stk. 2 medfører, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Begrundelsen for ikke, at foretage en miljøvurdering fremgår af Forslag til Lokalplan 249 under afsnit Lov om miljøvurdering.

Forslag til Lokalplan 249

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven.

Du kan derfor klage over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne afgørelse, hvis du mener, at kommu­nen ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kom­munen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 59. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside, jf. lovens § 60, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Natur- og Miljøklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. planlovens § 60, stk. 8.

Gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1)     klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2)     klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller

3)     klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis

1)     der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2)     klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside, planlovens § 62.

Borgermøde vedrørende forslag til Lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm samt tillæg 8 til Kommuneplan 2013

Den 1. juni 2016 kl. 19-21 blev der holdt borgermøde på Kulturcenter Mariehøj.

Til mødet var fremmødt ca. 50 borgere fra nærområdet. På mødet blev lokalplanforslaget gennemgået, og der var mulighed for at stille spørgsmål med efterfølgende debat. Borgmester Jens Ive var ordstyrer og til at besvarer spørgsmål fra salen, deltog repræsentanter for Kommunalbestyrelsen, forvaltningen, bygherre Bonava samt Danielsen, arkitekterne bag det projekt som danner grundlag for lokalplanen.

Der er høringsfrist til den 23. juni 2016, og de fremmødte blev opfordret til at sende deres bemærkninger og indsigelser til kommunen.

På mødet blev fremvist et PowerPoint, som kan ses herunder.

Borgermøde den 1. juni 2016 om forslag til lokalplan 249