Forslag til Lokalplan 248

Kommunalbestyrelsen har den 13. december 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Lokalplanforslaget omfatter matr.nr. 121a, Birkerød By, Bistrup.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål, at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål, og at sikre at eventuel miljømæssig påvirkning på omgivelserne reduceres mest muligt. Det er desuden lokalplanens formål at sikre et grønt præg langs områdets veje og bevare eksisterende beplantningsbælter mod vej.

 

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 248 er fremlagt til offentlig høring fra den 20. december 2017 til og med den 28. februar 2018. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 1. marts 2018 sendes til mail adresse byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Lokalplanforslaget annonceres på Kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk. Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker.

Forslag til lokalplan 248

 

 

Miljøvurdering - afgørelse og klagevejledning

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering