Forslag til Kommuneplantillæg 6 for bevaringsværdige bygninger i det tidligere Birkerød Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2016 Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013 - for bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Tillægget omfatter bygninger med bevaringsværdierne 1-4. Hvor bygninger med bevaringsværdien 1-3, optages som bevaringsværdige. Disse bygninger kan ikke nedrives, uden kommunens tilladelse. Bygninger med bevaringsværdi 4 får en særlig opmærksomhed i forhold til bygningens betydning for det omkringliggende miljø i forbindelse med fremtidig planlægning.

Bevaringsværdierne for bygninger i den tidligere Birkerød Kommune er vist på et digitalt kort se her.  På kommunens hjemmeside fremgår endvidere hvad det betyder, at eje et bevaringsværdigt hus se her.

Forslag til Kommuneplantillæg 6 er i høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29. november 2016. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til byplan@rudersdal.dk, eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplantillæg 6 er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På baggrund af screeningen er det kommunens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med tillægget.

Vurderingen er begrundet med at kommuneplantillægget alene kortlægger og udpeger eksisterende bevaringsværdig bebyggelse, samt fastlægger retningslinjer og rammer for byggesagsbehandling.

Klagevejledning

Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Du kan derfor klage over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne afgørelse, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have Truffet en anden afgørelse.

Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 59. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside, jf. lovens § 60, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Natur- og Miljøklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra mod-tagelsen. Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. planlovens § 60, stk. 8.2.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside, planlovens § 62.