Forslag til Kommuneplan 2017

Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplan 2017 for Rudersdal Kommune.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Offentliggjort 1. februar 2017.

Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2017 vedtaget Forslag til Kommuneplan 2017 til offentlig fremlæggelse.

 

Kommuneplanens formål

Kommuneplanen er en samlende plan for kommunens planlægning, der skal skabe helhed i Rudersdal Kommunes fremtidige udvikling.

Forslag til Kommuneplan 2017 bygger på de ønsker, tendenser, mål, strategier og visioner, som er kommet til udtryk i Planstrategi 2015.

Kommuneplanen er grundlaget for lokalplanlægningen og for administrationen af landzonen. Planen indeholder retningslinjer og rammer for den mere detaljerede planlægning og arealregulering.

 

Miljøvurdering

Offentliggørelsen af kommuneplanforslaget ledsages af en miljørapport, der indeholder en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Se miljoevurdering her.

 

Kommuneplanens retsvirkninger for borgerne

Ifølge planloven § 12 stk. 2. kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.
Ifølge planlovens § 12, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 

Fremlæggelse og borgermøde

Forslag til Kommuneplan 2017 er offentligt fremlagt fra den 1. februar 2017 til den 29. marts 2017

Rudersdal kommuneplan er digital: https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/

Du har mulighed for at se planen via skærme i Borgerservice, på kommunens biblioteker og i Byplan på rådhuset, hvor du også kan få yderligere oplysninger.

Der vil blive afholdt et borgermøde den 28.februar om Forslag til Kommuneplan 2017. Borgermødet bliver afholdt på Mariehøj Kulturcenter, Øverødvej 246B, i Per Kirkeby salen kl. 19.00-21.00.

 

Ideer, forslag og kommentarer

Hvis du har ideer, forslag eller kommentarer, skal du sende dem til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte, inden den 29. marts 2017. På hver side i forslag til Kommuneplan 2017 er der mulighed for at skrive og sende sit høringssvar til kommunen via et digitalt høringsmodul. Du kan også vælge at sende dit høringssvar som digital post til e-mail adressen Byplan@rudersdal.dk

Har du ikke adgang til at fremsende digitalt kan du undtagelsesvis fremsende som papir.