Forslag til ændrede regulativer for affald

Nye udgaver af regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald sendes nu i høring. Sidste frist for kommentarer er fredag den 13. marts 2020.

Regulativerne er grundlag for håndtering af husholdningsaffald og erhvervsaffald i Rudersdal Kommune. Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 5. februar 2020 at sende et forslag til revision af regulativerne i høring.

De reviderede udgaver erstatter kommunens regulativ for hhv. husholdningsaffald af regulativ for erhvervsaffald, begge godkendt af kommunalbestyrelsen den 20. november 2019.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for erhvervsaffald

Ændringer er markeret i dokumenterne.

Dagordenspunkt 5. februar 2020

De vigtigste ændringer

Rudersdal kommune har i dag samarbejder om fælles affaldsordning og fælles renovatør med Allerød, og Hørsholm Kommuner. Det betyder at de tre kommuner også har ens regulativer for de ordninger, der er fælles.

I forbindelse med Hørsholm Kommunes høring af de ens regulativer i november 2019, blev kommunen gjort opmærksom på to uklare forhold i regulativerne:

  1. Dels en formulering omkring borgernes ansvar og erstatningspligt for kommunalt ejede beholdere til genanvendeligt affald som kommunen ejer
  2. Dels en formulering om kommunens ret til at udføre vask af beholdere for grundejers regning, hvis dette blev misligholdt.

På denne baggrund har Rudersdal Kommune justeret på formuleringerne i regulativerne.

Den ene præcisering, i forhold til borgernes ansvar for at erstatte beholdere, der bortkommer, beskadiges mm., betyder, at der er tilføjet en sætning om, at erstatningen skal foregå efter dansk rets almindelige erstatningsregler (§§ 24.3 og 24.4 i regulativ for husholdningsaffald).

Den anden præcisering betyder, at ordet ”henstilling” er erstattet med ordet ”indskærpelse”, i afsnittet omkring tvangsvask (§§  9.8, 24.3 og 24.4 i regulativ for husholdningsaffald samt § 10.8 i regulativ for erhvervsaffald).

Ændringen betyder, at kommunen får en sikker hjemmel til at udføre tvangsvask for grundejers regning. Kommunen skal nemlig give en indskærpelse med frist, førend en selvhjælpshandling (som tvangsvask er) kan gennemføres.

Der er derudover foretaget små redaktionelle rettelser i regulativerne.

Vi vil gerne høre din mening

Som borger, virksomhed, interesseorganisation og forening kan du komme med dine kommentarer og input til regulativforslaget. Evt. bemærkninger til regulativforslaget kan sendes til tom@rudersdal.dk

Skriv i emnefeltet hvilket regulativ du har kommentarer til.

Du skal være opmærksom på, at når du sender høringssvar til vores mailadresse, sender du samtidig data til os. Vi skal bruge disse data for at kunne behandle dit høringssvar og er derfor nødt til at behandle og opbevare dem.

Dit høringssvar vil blive forelagt kommunalbestyrelsen og vil derfor være offentligt på kommunens hjemmeside som en del af dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet.

Bemærk: Dine persondata er naturligvis ikke offentligt tilgængelige, idet dine kommentarer bliver anonymiseret.

Regulativforslaget er i høring fra fredag den 14. februar 2020 til fredag den 13. marts 2020.

Høringssvar modtaget efter den 13. marts vil ikke blive behandlet.

Når høringsperioden udløber, vil de indkomne bemærkninger indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser, inden regulativet vedtages endeligt. Herefter bliver det vedtagne regulativ for husholdningsaffald offentliggjort på den nationale database for affaldsregulativer NSTAR og her på hjemmesiden.

Sådan behandler vi dine data

Formål og lovgrundlag
Kategorier af personoplysninger
Modtagere af dine personoplysninger
Overførsel til tredjelande
Opbevaring af dine personoplysninger

Dine rettigheder

Generelt om dine rettigheder
Ret til indsigt
Ret til berigtigelse
Ret til sletning
Ret til indsigelse
Ret til begrænsning
Ret til at klage

Information om dataansvar

Den dataansvarlige
Databeskyttelsesrådgiver