Forslag til ændret regulativ for husholdningsaffald

En ny udgave af regulativ for husholdningsaffald sendes nu i høring. Sidste frist for kommentarer er fredag den 4. oktober 2019.

Regulativet er grundlag for håndtering af husholdningsaffald i Rudersdal Kommune. Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 14. august 2019 at sende et forslag til revision af regulativet i høring. Den reviderede udgave skal erstatte kommunens regulativ for husholdningsaffald af 29. august 2018.

Forslag til regulativ

Ændringer er markeret i dokumentet.

Dagordenspunkt 14. august 2019

De vigtigste ændringer

Husholdningsaffaldsregulativet er tilrettet, så kommunen i fremtiden vil være ejer af de beholdere, som nu uddeles vederlagsfrit til indsamling af de genanvendelige fraktioner. Kommunens ejerskab af beholderne betyder primært to ændringer i regulativerne for husholdningsaffald.

For det første udleverer kommunen beholdere til det genanvendelige affald. Beholderne ejes af kommunen, men stilles til rådighed for grundejer. Grundejer har ansvar for almindelig renholdelse af beholderne, mens egentlig vedligeholdelse og udskiftning af beholdere påhviler kommunen.

Beholdere som bortkommer, misbruges eller beskadiges forsætligt erstattes dog fortsat af borger eller grundejer. Rettelserne er indført i RHA § 24. Ejerskabet gælder kun beholdere til de genanvendelige fraktioner.

For det andet indeholder regulativet en mulighed for, at kommunen kan få foretaget vask af beholdere for grundejers regning, hvis grundejer ikke renholder disse, og de derfor udgør et hygiejnemæssigt problem for renovationsarbejderen ved tømning (RHA i § 9 og § 24).

Bestemmelsen gælder både beholdere til genanvendelige fraktioner og grundejers egne beholdere til dagrenovation.

Vi vil gerne høre din mening

Som borger, virksomhed, interesseorganisation og forening kan du komme med dine kommentarer og input til regulativforslaget. Evt. bemærkninger til regulativforslaget kan sendes til tom@rudersdal.dk

Du skal være opmærksom på, at når du sender høringssvar til vores mailadresse, sender du samtidig data til os. Vi skal bruge disse data for at kunne behandle dit høringssvar og er derfor nødt til at behandle og opbevare dem.

Dit høringssvar vil blive forelagt kommunalbestyrelsen og vil derfor være offentligt på kommunens hjemmeside som en del af dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet.

Bemærk: Dine persondata er naturligvis ikke offentligt tilgængelige, idet dine kommentarer bliver anonymiseret.

Regulativforslaget er i høring fra fredag den 6. september 2019 til fredag den 4. oktober 2019.

Høringssvar modtaget efter den 4. oktober vil ikke blive behandlet.

Når høringsperioden udløber, vil de indkomne bemærkninger indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser, inden regulativet vedtages endeligt. Herefter bliver det vedtagne regulativ for husholdningsaffald offentliggjort på den nationale database for affaldsregulativer NSTAR og her på hjemmesiden.

Sådan behandler vi dine data

Formål og lovgrundlag
Kategorier af personoplysninger
Modtagere af dine personoplysninger
Overførsel til tredjelande
Opbevaring af dine personoplysninger

Dine rettigheder

Generelt om dine rettigheder
Ret til indsigt
Ret til berigtigelse
Ret til sletning
Ret til indsigelse
Ret til begrænsning
Ret til at klage

Information om dataansvar

Den dataansvarlige
Databeskyttelsesrådgiver