Endelig vedtagelse lokalplan 249 samt tillæg 8 til Kommuneplan 2013

Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2016 vedtaget Lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm samt tillæg 8 til Kommuneplan 2013. Lokalplan 249 samt Kommuneplantillæg 8 har været fremlagt i offentlig høring fra den 28. april 2016 til og med den 23. juni 2016.

Lokalplan 249 gælder for den nordøstlige del af området Henriksholm og omfatter matr. nr. 1en og 1av Vedbæk By, Vedbæk, samt alle parceller der efterfølgende udstykkes fra nævnte ejendomme.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål, at muliggøre opførelse af en blandet boligbebyggelse med almene boliger, samt bebyggelse til offentlige formål, herunder fastlæggelse af bebyggelsens omfang, udformning og placering, for at opnå et harmonisk sammenhængende boligområde, tilpasset områdets landskabelige træk.

Endvidere er det lokalplanens formål, at fastlægge lokalplanområdets infrastruktur, samt sikre den eksisterende værdifulde grønne struktur i området, samt sikre fælles friareal for den samlede bebyggelse.

Endelig vedtagelse

Lokalplanen er endeligt vedtaget med følgende ændringer.

Redegørelsens afsnit om Bebyggelsens omfang og placering:

Side 13 første afsnit tilføjes: ”Bebyggelse i delområde C skal ved udformning og belysning tage hensyn til bebyggelsen Ellesøpark beliggende øst for Kystbanen”.

Side 18 afsnittet om Naturbeskyttelse: suppleres i første afsnit med:

”Som led i genopretning af søen har Rudersdal Kommune den 15. januar 2016 meddelt tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af søen og fældning af træer i søens randzone.

For at sikre søens omgivelser er der i lokalplanen fastlagt et bredzoneareal omkring søen”.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering:

§ 6.2 første afsnit ændres til: ”Indenfor delområde A, må der maksimalt opføres 6.815 m2 etageareal”.

§ 6.3 første afsnit ændres til: ”Indenfor delområde B, må der maksimalt opføres 7.234 m2”.

§ 6.5 ændres til: Indenfor delområde D, må der maksimalt opføres 1000 m2. Heri medregnet eksisterende bebyggelse i delområde F (ca. 42 m2), vist i fredskoven på kortbilag 1.

Note til § 6.5: Ved evt. nedrivning af denne bebyggelse i delområde F, overgår byggeretten til bebyggelse i delområde D.

§ 6.9, afsnit 3. tilføjes og ændres: ”Indenfor delområde C må bebyggelse opføres i maksimalt 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 9,5 m. Undtaget er enkelte bygningsdele som trappeskakter, elevatortårne, skorstene, o. lign. som efter Kommunalbestyrelsens tilladelse kan opføres i en maksimal højde på 11 m. Dog med henvisning til de i § 6.10 fastlagte maksimal koter”. ”Indenfor delområde C, kan der ikke etableres tagterrasser”.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden:

§ 7.4 tilføjes: ”Adgangsarealer såsom altangange, reposer o. lign. indenfor delområde C, må maksimalt have en bredde svarende til de til enhver tid gældende krav til tilgængelighed og brandredning i bygningsreglementet”.

§ 8 Ubebyggede arealer

§ 8.7 ændres 2. afsnit til: ”Udenfor de på kortbilag 4 viste byggeområder må terrænreguleringer, på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn, kun foretages med Kommunalbestyrelsens tilladelse. Efter Kommunalbestyrelsens tilladelse kan der i forbindelse med veje, stræder og LAR -anlæg foretages terrænregulering op til +/- 1 m”.

§ 8.6 tilføjes: ”Indenfor delområde C, kan der mellem adgangsvej og det i § 8.2 fastlagte beplantningsbælte opsættes et fast hegn eller dige i en højde af maksimalt 1,2 m. Hegnet/diget skal respektere den bevaringsværdige beplantning og udformes som et tæt naturhegn i pileflet eller natursten og efter Kommunalbestyrelsens godkendelse”.

§ 9 Ubebyggede arealer

§ 9.2 andet afsnit tilføjes ”lydabsorberende” og ændres til: ”Støjafskærmningen skal være lydabsorberende og skal begrønnes på begge sider og vil både støjmæssigt og ved sin udformning skulle tage hensyn til bebyggelse både indenfor og uden for lokalplanområdet”.

§ 10 Tekniske anlæg

§ 10.4 tilføjes: ”Inden for delområde C skal belysning på facader og carporte, som vender mod Kystbanen, afskærmes mod generende lysindfald internt i bebyggelsen og set fra boligerne i Ellesøpark”.

§ 11 Grundejerforening

§ 11.1. første afsnit tilføjes ”bortset fra delområde E ”og ændres til: ”Der skal oprettes en fælles grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet, bortset fra delområde E. Grundejerforeningen skal forestå driften af områdets fællesarealer herunder veje og fællesanlæg”.

Kortbilag 2-7

Delområde A ændres så det sidste hus i rækkehusgruppen mod syd/vest flyttes til den syd/østligste rækkehusgruppe og byggeområdet udvides tilsvarende (6m).

Delområde A ændres så stien langs det sidste rækkehus mod syd/vest i delområde A slettes på kortbilag 2-7.

Kortbilag 4

  • Delområde C sænkes maksimal koten for det nordligste område fra kote 15 til kote 14.50.
  • Delområde B ændres så koten i det centrale byggeområder ændres fra kote 12.5 til 13.
  • Delområde A ændres koten for to byggeområder i det østligste og centrale byggeområde fra kote 18 til kote 18.50 og fra kote 17,5 til kote 18.

Klagevejledning

Du kan klage over denne lokalplan efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed. Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 59.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanen på kommunens hjemmeside, jf. lovens § 60, stk. 1. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Natur- og Miljøklagenævnet vedhæftet den påklagede lokalplan og de dokumenter, der er indgået i udarbejdelsen af lokalplanen.

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Natur- og Miljøklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. lovens § 60, stk. 5. 2.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen på kommunens hjemmeside, planlovens § 62.

Lokalplan 249 samt tillæg 8 til Kommuneplan 2013