Spring til indhold

Egebækvej 80, matr.nr. 4ac Holte By, Nærum – landzonetilladelse

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse den 3. november 2021 meddeles hermed landzonetilladelse til udstykning af areal omfattet af fredskovsnotering.

Se byplanudvalgets vedtagelse https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=7fbd34aa-5eb6-4c3e-933a-3948bedb7dc9

 

Den nuværende matrikel matr.nr. 4ac Holte By, Nærum deles i to således, at fredskoven udgør en selvstændig ubebygget matrikel med et areal på 52.890 m2 hvoraf hele matriklen er omfattet af fredskovsnotering.

Restparcellen udgør et areal på 35.372 m2 og rummer de eksisterende bygninger og den nuværende parkeringsplads.

 

Ved de ønskede matrikulære ændringer vil der ikke opføres ny bebyggelse eller ske ændringer i arealernes anvendelse. Endvidere vil der ikke blive fjernet eller etableret beplantning eller ske nedlæggelse af fredskov. 

 

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk.1. Tilladelsen offentliggøres med en klagefrist på 4 uger, gældende fra den 10. november 2021. 

 

Klagevejledning