Spring til indhold

DTU Science Park - Solvarmeanlæg uden VVM

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres solvarmeanlæg i DTU Science Park på Dr. Neergaards Vej 19, 2970 Hørsholm uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens[1] § 21.

 

Afgørelsen begrundes bl.a. med at der benyttes rent vand som bæremedium for varmen, samt at panelerne drejer sig mod solen og dermed ikke forventes at give refleksioner mod naboer.

 

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

 
[1] Lov nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Afgørelse om ikke vvm-pligt

 

Screeningsskema

 

Bilag 1 oversigtskort

 

Bilag 2 kortbilag med anlæg

 

Bilag 3 fuldmagt

 

Bilag 4 og 6 produktblad pumpehus og tracker

 

Bilag 5 terrænplan og snit

 

Bilag_7 fotomontage

 

Klagevejledning