Dr. Neergaards Vej 15 - domicil til Trackman A/S

Nyt domicil for Trackman A/S kan opføres uden VVM (Vurdering af virkninger på miljøet)

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at nyt domicil for Trackman A/S med administrationsbygning med dertilhørende faciliteter for fremstilling, udvikling og forskning kan opføres uden VVM (Vurdering af virkninger på miljøet).

 

Afgørelsen gælder for matr. nr. 3l og 4by med flere Høsterkøb By, Birkerød. Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelsesdato.

 

Forvaltningen har vurderet projektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21 og begrundes med, at projektet ikke vurderes, at medføre væsentlig miljøpåvirkning. Vurderingen er gjort ud fra viden om projektets omfang, karakter og forventede miljøpåvirkning.

 

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

 

Bilagsliste:

trackman afgørelse

 

trackman screeningsskema

 

trackman situationsplan

 

trackman kortbilag

 

For yderligere oplysninger, kontakt Byplan på 46 11 25 00, eller byplan@rudersdal.dk , sagsbehandler Jakob Kringsholm.

Klagevejledning

Klagevejledning