Spring til indhold

Dispensation til udskiftning af bro i Furesøen

Tidligere bro var i en sådan tilstand af tæring, at den var farlig at færdes på.

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udskiftning af bro på Chr. Winthers sti beliggende på matr.nr. 1 Furesøen, Ny Holte ud for matr.nr. 1aea, Dronninggård, Ny Holte.

Dispensationen er givet på bagrund af en ansøgning om udskiftning af en tidligere bro, der var i en sådan tilstand af tæring, at den var farlig at færdes på.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 på en række vilkår og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger.

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. Klagefrist er på fire uger gældende fra d. 31. maj 2021, sidste frist er således mandag d. 28. juni 2021.

Dispensation

Bilag 1 Anløbsbro Chr. Winthers sti, snit og opstalt

Bilag 2 Naturstyrelsens grundejertilladelse til etablering af bro i Furesøen

Klagevejledning og gebyr