Spring til indhold

Dispensation til udskiftning af båderampe i Furesø

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udskiftning af båderampe ved Birkerød Sejlklub i Furesø.

Rudersdal Kommune giver dispensation til at udskifte en gammel båderampe af træ med en ny rampe af stål på broanlægget ved Birkerød Sejlklub i Furesø.

Den nye rampe vil få samme placering og dimensionering som den eksisterende.

Afgørelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. lovens § 78, stk. 1 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du kan finde på https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86, stk. 1.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Eventuel klage over afgørelsen skal således ske senest tirsdag den 7. juni 2022.

Uddybende klagevejledning fremgår af afgørelsen.