Dispensation til støjende facaderenovering på Rådhuset, Øverødvej 2, Holte

Der er givet dispensation til støjende arbejde i tidsrummet 18 til 19.30 i perioden 10. juli – 1. december 2017.

Natur, Park og Miljø har givet dispensation til Rudersdal ejendomme iht. Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter § 7 til udvidede arbejdstider i forbindelse med facaderenovering på Rådhuset, bygn. A, Øverødvej 2, 2840 Holte. Der er givet dispensation til støjende arbejde i tidsrummet 18 til 19.30  i perioden 10. juli – 1. december 2017. 

Dispensationen omfatter følgende støjende arbejder: Udfræsning af fuger, nedtagning af facadeplader og betonreparationer af muren herunder. 

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, da afgørelsen vedrører en af kommunens egne bygninger[1][1]. Afgørelsen kan påklages indenfor 4 uger efter den er meddelt og offentliggjort. 

Kommunens afgørelse offentliggøres den 6. juli 2017 på Kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk/

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.