Dispensation til søbredsikring ved Brådebæk Sø

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til søbredsikring ved Brådebæk Sø samt afslag på ansøgning om udlægning af jord i søen. Klagefrist: 12. juni.

Rudersdal Kommune har den 15. maj 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til bredsikring langs hele søbredden på matr. nr. 55o Høsterkøb By, Birkerød.

Samtidig meddeler kommunen afslag på ansøgning om § 3 dispensation til udlægning af jord i søen på samme matrikel, hvor der tidligere har været en halvmåneformet bådebro.

Se afgørelse

Forvaltningen har vurderet, at den ansøgte jordpåfyldning vil påvirke søens tilstand væsentligt, og at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der muliggør en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Hvad angår den ansøgte søbredsikring, er det forvaltningens vurdering, at denne ikke vil ændre søens tilstand væsentligt eller forrykke den nuværende tilstand i området.

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven