Dispensation til oprensning i privatejet sø, Vedbæk

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Vedbæk. Klagefrist: 1. marts.

Rudersdal Kommune har den 1. februar 2019 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af løst sediment i privatejet sø, matr. nr. 1dp, Enrum, Vedbæk, Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk. Klagefrist: Fredag den 1. marts 2019.

Se afgørelse

Kommunen har vurderet, at oprensningen vil være med til at forbedre den økologiske tilstand i søen, idet fjernelsen af det næringsrige og iltforbrugende bundsediment forventeligt vil give bedre ilt – og lysforhold for søens dyr og planter.

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven