Dispensation til oprensning af sø ved Maglemosegård

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø ved Maglemosegård i Vedbæk. Klagefrist: 10. oktober.

Rudersdal Kommune har den 12. september 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af privatejet sø, matr. nr. 10t, Trørød By, Vedbæk.

Oprensningen vil bestå af følgende tiltag, som der gives dispensation til:

  • Oprensning af nedfaldne grene, kviste m.v. i hele søen.
  • Fjernelse af siv og anden sumpbevoksning på to mindre arealer hvor søen indsnævres.
  • Delvis fjernelse af sø-kogleaks i den sydlige del af søen.

Se afgørelse

Forvaltningen har vurderet, at tiltagene er med til at forbedre den økologiske tilstand i søen og forsinke tilgroningen, så den nuværende naturtype på stedet bevares.

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven