Dispensation til oprensning af sø ved Byager Vænge

Dispensation på bagrund af ansøgning om oprensning af sø efter regnvandsbassin. Klagefrist: 27. juli 2020.

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø på Byager Vænge, 3460 Birkerød, tilhørende boligselskabet Birkebo, matr. nr. 3co, Kajerød By, Birkerød.

Dispensationen er givet på bagrund af en ansøgning om oprensning af sø efter regnvandsbassin. Ved etablering af regnvandsbassin modtog søen meget sediment. Dette samt sediment der er ophobet gennem årene ønskes fjernet. Ansøgning er sendt på vegne af Novafos.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 på en række vilkår og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger.

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. Klagefrist er på fire uger gældende fra 29. juni 2020, sidste frist er således 27. juli 2020.

Dispensation § 3

Bilag 1. Beliggenhed

Bilag 2 - Fuldmagt

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Gebyrbetaling