Spring til indhold

Dispensation til oprensning af sø

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø Øverødvej 33, 2950 Vedbæk, mart.nr. 5du, Trørød By, Vedbæk.

Dispensationen er givet på bagrund af en ansøgning om oprensning af sø, der gennem årene har opbygget sediment af nedfaldne blade og grene fra piletræer. Søen bærer præg af voldsom tilgroning, hvorfor naturkvaliteten i søen vil højnes betydeligt ved en oprensning.

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 på en række vilkår og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger.

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1. Klagefrist er på fire uger gældende fra den 30. august 2021, sidste frist er således mandag den 27. september 2021.

Dispensation

Bilag 1 Skitsetegning

Bilag 2 Besigtigelsesnotat

Bilag 3. Kort med naturbeskyttelse

Klagevejledning