Dispensation til oprensning af beskyttet sø

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Hørsholm. Klagefrist: 7. december.

Rudersdal Kommune har den 9. november 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af løst sediment i privatejet sø, matr. nr. 1e, Ubberød By, Birkerød, Ubberødvej 40, 2970 Hørsholm.

Se afgørelse

Kommunen har vurderet, at oprensningen vil være med til at forbedre den økologiske tilstand i søen samt forsinke sedimentopfyldning og tilgroning, således at den nuværende naturtype på stedet bevares.

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven