Dispensation til oprensning af aflejret materiale i sø, Moseranden 7

Rudersdal Kommune har den 23. november 2016 givet dispensation til oprensning af aflejret materiale i sø ved Moseranden 7, 2970 Hørsholm. Klagefrist: 21. december 2016.

Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 er meddelt i medfør af § 65 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2016 om naturbeskyttelse. Til dispensationen er knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.

Berørte matrikler

Afgørelsen omfatter matrikel nr. 10b og 11b, Sandbjerg by, Birkerød

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet (klagevejledning findes i dispensationen)

Sidste frist for at klage er onsdag den 21. december 2016.

Dispensation inkl. klagevejledning

Kortbilag