Dispensation til naturgenopretnings-projekt i Nygård Sø og Mose

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til naturgenopretningsprojekt i Hørsholm. Klagefrist: 28. februar

Rudersdal Kommune har den 31. januar 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til naturgenopretningsprojekt i privatejet sø- og moseområde, matr. nr. 4a, 4cr, 2nq og 2np, Høsterkøb By, Birkerød. 

Projektet består i oprensning af søen, hævning af vandstanden i både sø og mose, rydning af træer og buske i mosen, samt slyngning af vandløb beliggende i moseområdet. 

Dispensation til naturgenopretningsprojekt i Nygård Sø og Mose

Forvaltningen har vurderet, at projektet vil være med til at forbedre den økologiske tilstand i søen, herunder levebetingelser for vandhulsdyr, og samtidig skabe grundlag for en mere varieret flora og fauna i moseområdet.

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse. 

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Denne afgørelse kan jf. lovens § 78, stk. 1 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Eventuel klage over afgørelsen skal ske senest onsdag den 28. februar 2018 til Miljø – og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.