Dispensation til forsøgsopstilling i Søllerød Sø

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til forsøg med bioelektroder i Søllerød Sø. Klagefrist: Torsdag den 11. april.

Rudersdal Kommune har den 14. marts 2019 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til installation og drift af en forsøgsopstilling til test af bioelektroder i Søllerød Sø, matr. nr. 49a Øverød By, Søllerød og matr. 2ex, Søllerød By, Søllerød.

Forsøget udføres af DTU, Danmarks Tekniske Universitet, og har til formål at teste et bioelektrodesystem, som skal medvirke til at øge nedbrydningen af organisk materiale i søer og samtidig være i stand til at immobilisere det frigivne fosfor i sedimentet.

Se afgørelse

Kommunen har vurderet, at forsøget ikke vil medføre målbare ændringer af den økologiske tilstand i søen, samt at installationen af metalnet og bøjer ikke vil have mærkbar negativ betydning for søens tilstand.

Det er derimod kommunens vurdering, at forsøget kan bidrage til at udvikle en metode, der på et senere tidspunkt kan være med til at reducere mængden af næringsstoffer i næringsbelastede søer som Søllerød Sø.

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven