Dispensation til etablering af bro i Ebberød Dam

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af bro i Ebberød Dam i Rude Skov. Klagefrist: 3. november.

Rudersdal Kommune har den 6. oktober 2017 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere en bro i Ebberød Dam i Rude Skov, matr. nr. 1a, Rude Skov, Birkerød, som ejes af Naturstyrelsen, Hovedstaden.

Naturstyrelsen Hovedstaden ønsker i samarbejde med Forvaltningen for Skole og Familie i Rudersdal Kommune at etablere broen som en del af et udendørs læringsrum, der udover broen vil bestå af en udeskolebase.

Udeskolebasen placeres på den tidligere vandværksgrund ved den nordøstlige del af søen og broen etableret i tilknytning hertil.

Se afgørelse inkl. bilag

Forvaltningen har vurderet, at broen ikke vil ændre søens tilstand væsentligt eller forrykke den nuværende naturtilstand i området.

Dertil antages det, at etableringen af broen vil være med til at aflaste søbredden for den fremtidige slitage, som brugen af udeskolebasen vil føre med sig.

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven