Dispensation til at etablere bådebro i Vejlesø

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til at etablere bådebro i Vejlesø, Holte. Klagefrist: Tirsdag den 9. april.

Rudersdal Kommune har den 12. marts 2019 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 (søbeskyttelseslinje) til etablering af en bådebro i Vejlesø, matr. nr. 1vf og 1azz, Dronninggård, Ny Holte.

Bådebroen erstatter den eksisterende bådebro tilknyttet matrikel 1azz, Dronninggård, Ny Holte. Den eksisterende bro vil blive fjernet i forbindelse med etableringen af den nye.

Se afgørelse

Kommunen har vurderet, at etableringen af den ansøgte bådebro ikke vil ændre søens tilstand væsentligt, og at det ansøgte ikke vil forrykke den nuværende naturtilstand i området.

Det er også kommunens vurdering, at broen, der er udformet som en kort, smal bro med et beskedent landfæste indenfor søbeskyttelseslinjen, fremstår fint tilpasset omgivelserne, og derfor ikke i væsentlig grad vil påvirke den landskabelige oplevelse af søområdet.

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 1 og 2 i lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven