Dispensation til bl.a. oprensning af beskyttet sø i Vedbæk

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere mere svagt skrånende bredder og oprense sø i Vedbæk. Klagefrist: 4. februar.

Rudersdal Kommune har den 7. januar 2019 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af privatejet sø, matr. nr. 7e, Trørød By, Gl. Holte, Gøngehusvej 234, 2950 Vedbæk.

Samtidig er der givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af mere svagt skrånende bredder langs den nordlige og vestlige side af søen.

Se afgørelse

Det er kommunens vurdering, at oprensningen vil være med til at forbedre den økologiske tilstand i søen samt forsinke sedimentopfyldning og tilgroning, så den nuværende naturtype på stedet bevares.

Dertil er det kommunens vurdering, at etablering af svagt skrånende bredder og lavvandede zoner langs en del af søen vil være med til at øge variationen af levesteder i søen til gavn for biodiversiteten.

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018 om naturbeskyttelse.

Klagevejedning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven