Spring til indhold

Dispensation til biomanipulation af Løje Sø

Rudersdal Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til biomanipulation af Løje Sø (Løgsø) i Rude Skov

Rudersdal Kommune giver dispensation til opfiskning af fredfisk i Løje Sø i Rude Skov. Biomanipulationen sker som led i statens vandområdeplan, hvor Løje Sø er målsat til god økologisk tilstand samt udpeget til sørestaurering. Den aktuelle tilstand af søen er dårlig.

Se afgørelse og bilag herunder.

§ 3 dispensation - biomanipulation af Løje Sø

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Grundejertilladelse, NST

Bilag 3 - Forundersøgelse

Bilag 4 - Tilsagnsbrev MST 07-04-2022

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse.

Klagevejledning