Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje

Reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 249 i Rudersdal Kommune.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17 inden for lokalplanområde 249 for den norøstlige del af Henriksholm.

På den baggrund reducerer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skovbyggelinjen som ansøgt af Rudersdal Kommune, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.