Spring til indhold

Vi har alle et ansvar for den grønne omstilling

Grøn omstilling i Rudersdal er et fælles ansvar, hvor alle spiller en rolle. Borgere, virksomheder og kommunen. På denne side finder du information om kommunens initiativer og indsatser for den grønne omstilling, der tager udgangspunkt vores klima og energipolitik. Du finder også inspiration til, hvordan du som borger, eller I, i jeres virksomhed, kan bidrage til den grønne omstilling i Rudersdal Kommune, indenfor klima- og energipolitikkens temaer.

Hvorfor grøn omstilling

 

Det kan du gøre som borger

Som borger har du mange muligheder for at tage del i den grønne omstilling. Du kan energioptimere dit hjem, sortere dit affald, bruge kollektiv trafik, eller tage cyklen til og fra arbejde. Læs mere om dine muligheder nedenfor.

Muligheder for at tage del i den grønne omstilling

Det kan I gøre i jeres virksomhed

Som virksomhed har I mange muligheder for at tage del i den grønne omstilling. Gennem omstilling til en mere bæredygtig forretningsmodel og miljørigtige certificeringer, skift af lyskilder i jeres lokaler, investeringer i at udnytte restvarme fra produktionen og meget mere.  Læs mere om jeres muligheder og bliv inspireret nedenfor.

Omstilling til bedre bæredygtighed

Det gør Rudersdal Kommune 

Siden vi udarbejdede den første klima- og energipolitik for Rudersdal Kommune, i 2009, har vi arbejdet med grøn omstilling.

Vores mål er, at vi sammen -borgere, virksomheder og kommune, arbejder hen imod et Rudersdal, hvor hverdagsliv og vækst tager udgangspunkt i grønne løsninger og bæredygtig udvikling. 

Med fokus på pesticidfri naturpleje, investeringer i grøn og vedvarende energi, CO2-venlige transportmuligheder og opbakning til grøn vækst i det lokale erhvervsliv, er vi allerede godt igang. Læs mere om hvad vi gør for at skabe grøn omstilling i Rudersdal Kommune i nedenstående afsnit og fold-ud menuer. 

Energioptimering og fokus på vedvarende energikilder

I Rudersdal Kommunes egne bygninger har vi investeret i systemer og energiløsninger, der fra 2009  til 2015 har minimeret kommunens egen CO2-udledning med over 23 pct. Vi fortsætter energieffektiviseringen med en forventning om at reducere CO2-udledning fra egne bygninger med yderligere 15 pct. inden udgangen af 2021.

Gennem vores gratis tilbud til lokale virksomheder, kaldet Grønne Besøg, hvor vi blandt andet faciliterer muligheden for at være med i længerevarende projekter om energioptimering, opfordrer vi lokale virksomheder til at tænke energioptimering ind i deres forretning.

‌Læs mere om Grønne Besøg‌

Vi opfordrer borgere til at energioptimere deres hjem - både med små investeringer som fx energirigtig belysning, men også ved at overveje energibesparende og grønne løsninger, når der skal istandsættes og vælges varme- og energikilder.

Læs mere om de energioptimeringsindsatser vi har igangsat i fold ud menuen nedenfor.

Energioptimeringsindsatser vi har sat igang

Med ovenstående tiltag støtter Rudersdal Kommune FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder specifikt verdensmål 7.

‌Læs mere om vores arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling‌

 

Grøn varme -et fælleskommunalt mål om fossilfri varme

  • Nødvendige delmål og målemetoder frem imod en fossilfri varmeforsyning i 2035.
  • Forslag til handlingsplan med konkrete tiltag frem imod første delmål i 2025.
  • Etablering af fælles værktøjskasse med ensartede procedurer og retningslinjer for projektgodkendelser og dispensationer.

Fokusområder for grøn varme

Med indførslen af den nye affaldsordning for genanvendelige affaldstyper, som udrulles fra sensommeren 2019 frem til slutningen af 2020, vil fjernvarmen desuden blive grønnere. Med den nye affaldsordning vil alle husstande og kommunale institutioner fra 2020 sortere de genanvendelige affaldstyper fra deres restaffald.

For fremtiden bliver det hentet helt tæt på eller ved den enkelte bolig og institution. Det betyder, at langt flere genanvendelige ressourcer ikke ryger med i restaffaldet, som der produceres fjernvarme af. I stedet kan ressourcerne genavendes. 

‌Læs mere om udrulningen af den nye affaldsordning.‌

Med ovenstående tiltag støtter Rudersdal Kommune FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder specifikt verdensmål 7.

‌Læs mere om vores arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling‌

 

TIL OG FRA ARBEJDE

I Rudersdal er den gennemsnitlige pendlerafstand på 18,6 km om dagen.

Pendler du de 18,6 km i en Peugeot 208 udleder du 1,55 kg CO2 pr. dag og 7,73 kg. CO2 om ugen.

I alt udleder indbyggerne i Rudersdal, der tager bilen på arbejde, 86,74 ton CO2 om ugen alene ved at pendle.

Vi har fokus på transportløsninger der mindsker kommunens samlede CO2-aftryk

Da især privatbilisme står for en stor del af den samlede CO2-udledning i Rudersdal, skal det  være nemt, oplagt og sikkert at tage cyklen og bruge offentlig transport. Derfor har vi opført nye cykelstier og optimeret eksisterende cykelstier.

Vi har årlige kampagner, der opfordrer borgere til at tage cyklen til og fra arbejde og huske trafiksikkerheden. For de mindste borgere er trafiksikkerhed på skoleskemaet, og med legepladsen Cykelmyggens Cykellegeplads ved Trørødskolen, er der altid mulighed for at få trænet trafikfærdighederne, inden man tager en af de mange cykelstier i Rudersdal i brug.

Udover at udvide og forbedre vejene for det grønneste alternativ til bilen har vi til stadighed fokus på den kollektive trafik og på at sikre gode forhold for skift fra en transport form til en anden ved de kollektive knudepunkter.

Vi har opført flere cykelparkeringspladser ved Birkerød Station, så skiftet fra cykel til kollektiv trafik er nemt og bekvemt, der er kommet el-ladestandere til elbiler ved flere stationer, og der er desuden registreret nye samkørselspladser under renovationen af Kystbanen i 2018.

Vi støtter desuden fortsat Movias omlægning til eldrevne busser. Læs mere om indsatserne i fold-ud menuen nedenfor.

Det gør vi for at du vælger den CO2-venlige transportmulighed

Med ovenstående tiltag støtter Rudersdal Kommune FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder specifikt verdensmål 3, 9 og 11. ‌Læs mere om vores arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.‌

Vi går forrest med pesticidfri naturpleje til gavn for biodiversiteten og grundvandet 

Den grønne omstilling er i høj grad afhængig af, at vi ændrer vaner, forbrugsmønstre og produktionsmønstre. Gennem de seneste  år har Rudersdal Kommune derfor haft fokus på at forvalte de kommunale naturområder på en måde, der kan stå som et godt eksempel for haveejere og foreninger, der gør brug af grønne arealer.

Udover at vi plejer naturen med fokus på at opretholde en artsrig vegetation, har vi indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Novafos og Birkerød Vandforsyning om at arbejde hen imod et giftfrit Rudersdal,  hvor pesticider ikke er velkomne på kommunale grønne arealer og i naturen.  Samarbejdet har fokus på at sikre biodiversiteten og grundvandet.

‌Læs mere om Giftfrit Rudersdal.‌

‌Læs mere om hvordan vi plejer naturen.‌

I Rudersdal Kommunes Kommuneplan 2017 kan du desuden læse mere om hvordan vi arbejder med vand og klimatilpasning samt natur og landskab.

Gå til Rudersdal Kommunes Kommuneplan 2017.​

Med ovenstående tiltag støtter Rudersdal Kommune FN’s 15. verdensmål for bæredygtig udvikling. 

‌Læs mere om vores arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.‌

 

Rudersdal Kommunes klima- og energipolitik

Rudersdal Kommune har siden 2009 haft en klima- og energipolitik. Politikken tager udgangspunkt i de nationale målsætninger om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler, det vil sige kul, olie og gas, som energikilde i 2050. I stedet skal vi omstille vores energiforsyning, så den baseres på vedvarende energikilder.

Desuden har Danmark forpligtet sig over for EU og FN til at reducere udledningen af drivhusgasser betydeligt i forskellige energitunge sektorer frem til 2020 og 2030. Hvis Danmark skal leve op til sin forpligtelse, skal alle kommuner og disses borgere samt  erhvervslivet bidrage.

Rudersdal Kommunes klima- og energipolitik er kommunens politiske agenda for, hvordan Rudersdal Kommune tager medansvar for at mindske CO2-udledningen, og hvordan vi overgår til grønnere energiforsyning. 

Læs Rudersdal Kommunes klima- og energipolitik

Verdensmål som rettesnor for den fremtidige politiske dagsorden

Udover de indsatser vi allerede nu har for grøn omstilling i Rudersdal, der er baseret på klima- og energipolitikken, har kommunalbestyrelsen lavet en lokal Agenda 21-strategi.

Agendaen er baseret på FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og er en del af strategien for den langsigtede udvikling af Rudersdal Kommune, Planstrategi 2019. FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er dermed sat på den politiske dagsorden. 

Du kan læse mere om Lokal Agenda 21 og se den nuværende Kommuneplan 2017 via nedenstående links. 

Lokal Agenda 21. ​​

Se Kommuneplan 2017.​

‌Læs mere om vores arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.‌

De 17 ikoner for FN's 17 verdensmål.