Dagsorden med vedtagelser

Udvalg:

Kommunalbestyrelsen

Mødested:

Rådssalen

Mødedato:

12. december 2018

Mødetid:

Kl. 17

Indhold

1. Meddelelser
Resumé
 

Kommunalbestyrelsen godkender, at Mette Poulsen er indkaldt, som stedfortræder for Poul Bach, jf. styrelsesvedtægten § 21.

 

Tillægsbevillingsliste12122018.pdf

2. Indkaldelse af stedfortræder for Kenneth Birkholm
Resumé
Kenneth Birkholm har anmodet om fritagelse for sit hverv i kommunalbestyrelsen.Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fritage et medlem for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet, jf. den kommunale valglov § 103.Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.Lars Engelberth er 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis liste. 

Sagsfremstilling

Kenneth Birkholm har den 23. november 2018 anmodet Borgmesteren om fritagelse for sit hverv i kommunalbestyrelsen og forvaltningen vurderer, at betingelserne for fritagelse er til stede. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender, at Lars Engelberth indtræder i kommunalbestyrelsen har Det Konservative Folkeparti oplyst, at de pr. dags dato konstituerer sig således: Birgitte Schjerning Povlsen:GruppeformandFormand for Social- og Sundhedsudvalget Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Medlem af Økonomiudvalget Medlem af Udvalget for Sårbare Børn og Unge2. viceborgmesterDelegeret KLTilknyttet bestyrelsen på Høsterkøb SkoleMedlem af kredsvalgbestyrelsenMedlem af fondsbestyrelsen Drewsens HospitalMovias repræsentantskabSuppleant til folkeoplysningsudvalgetSuppleant for formanden for Ung i Rudersdal Christoffer Buster Reinhardt:Medlem af Byplanudvalget Medlem af Miljø og Teknikudvalget  Medlem af Bycenterudvalget (næstformand)Medlem af HandicaprådetMedlem af BeredskabskommissionenSuppleant til kredsvalgbestyrelsen Jakob Kjærsgaard:Medlem af Børne- og SkoleudvalgetMedlem af SkolestrukturudvalgetFormand for Udvalget for Sårbare Børn og UngeSuppleant delegeret KLMedlem af bestyrelsen Vedbæk HavnSuppleant Movias repræsentantskabTilknyttet bestyrelsen på TrørødskolenFormand for Ung i Rudersdal Lars Engelberth:Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand) Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Medlem af FolkeoplysningsudvalgetMedlem af fondsbestyrelsen Drewsens HospitalSuppleant til Handicaprådet 
Indstilling
Direktionen foreslår,   1)      at det godkendes at betingelsen for indkaldelse af stedfortræder er til stede,2)      at det forelægges til orientering, at Lars Engelberth, som 1. stedfortræder indtræder i kommunalbestyrelsen i den resterende valgperiode og3)      at Det Konservative Folkepartis konstituering forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.Lars Engelberth (C) deltog ikke i punktets behandling på grund af inhabilitet. 
3. Beskæftigelsesplan 2019
Resumé
I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal kommunalbestyrelsen senest den 31.12.2018 vedtage en Beskæftigelsesplan for 2019.  På mødet den 3.10.2018 drøftede erhvervsudvalget rammerne for og ideer til indhold i Beskæftigelsesplan 2019. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2019.  Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2019 bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2019, som beskæftigelsesministeren har udsendt den 3.5.2018, og dels på de langsigtede mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 på erhvervsudvalgets område. Ministerens beskæftigelsespolitiske mål 
 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
 • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate skal blive jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
 • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. 
 • Udsatte ledige skal have en indsats.

 Kommunalbestyrelsens langsigtede mål fremgår af udkast til Beskæftigelsesplan 2019, som er vedlagt i bilag. Forslaget til Beskæftigelsesplan 2019 er sendt til skriftlig høring i Handicaprådet, og rådets tilbagemelding vil med forvaltningens bemærkninger blive fremlagt på mødet.

Bilag

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 28-11-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling. 

 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling. 

 
4. Nyt navn til Senior, Social og Sundhed
Resumé
I forbindelse med godkendelsen af den nye organisering af Ældre- og Socialområdet på Økonomiudvalgets møde den 22.08.201, er det bl.a. besluttet, at der pr. 01.01.2019  etableres et nyt område med den foreløbig titel ”Senior, Social og Sundhed”. Det er samtidig besluttet, at der skal fremlægges et forslag til endeligt navn på det nye område i efteråret 2018.  Da sagen vedrører navnet på et af kommunens fremtidige i alt 11 områder i den administrative organisation forelægges sagen i sidste ende Kommunalbestyrelsen. Sagen forelægges til Social- og Sundhedsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Med Økonomiudvalgets godkendelse af en ny organisering af Ældre- og Socialområdet den 22.08.2018 blev det bl.a. besluttet at samle de tidligere Ældre- og Socialområders myndigheder og visitationer samt støtte i eget hjem i et område med den foreløbige titel ”Senior, Social og Sundhed”. Det nye område vil udover myndighedsfunktioner have en række tilbud om aktiviteter (daghjem, aktivitets- og beskæftigelsestilbud), der målrettet skal understøtte et sundt liv i relationer og fællesskaber med fokus på mest mulig egenmestring. Målgrupperne spænder over alle aldersgrupper: børn, voksne og seniorer. Invitationen til at komme med forslag til et nyt navn til Senior, Social og Sundhed er lagt på hjemmesiden til borgerne og sendt til Seniorrådet, til Handicaprådet samt andre relevante organisationer i Rudersdal Kommune. Endvidere til beboer- bruger- og pårørenderåd samt alle lokalMED og medarbejdere i Socialområdet og Ældreområdet. Endelig er invitationen lagt på intranettet til alle medarbejdere og sendt til områderne i kommunen via områdecheferne. Invitationen er vedlagt til orientering. Forvaltningen har modtaget en række forslag til nyt navn. Forslagene er vedlagt. Ved valget af navn lægges der vægt på, at det er enkelt og kort, samt at det kan favne alle de indsatser, der indgår i forvaltningsområdet, og ikke udelukker nogen af områdets målgrupper fra at kunne identificere sig med at være i kontakt med området. Der lægges endvidere vægt på, at det let adskiller området fra de øvrige områder i kommunen, så som Beskæftigelse, Børn og Familie, Borgerservice og Digitalisering samt Skoleområdet, og at navnet ligger fint i tråd med den øvrige navngivning. Forvaltningen og det Midlertidige OmrådeMED for Senior, Social og Sundhed forslår navnet Social og Sundhed. Social og Sundhed matcher politikområdet og understreger, at alder og målgruppe ikke er vigtig at adressere. Det giver med letforståelige og brede betegnelser en indledende vejledning til de opgaver og funktioner, området varetager.
Bilag

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, 1)      at det foreløbige navn Senior, Social og Sundhed ændres til navnet Social og Sundhed, og2)      at ændringen træder i kraft snarest muligt.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kenneth Birkholm (C) og Court Møller (B) deltog ikke under punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.  

 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.   

 
5. Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet
Resumé
Der er fortsat stigende behov for dagtilbudspladser i hele kommunen. På nuværende tidspunkt er der risiko for, at kommunen fra 2019 ikke kan opfylde pasningsgarantien, særligt for 0-2 årige. Dagtilbudsområdet foreslår, at der med virkning fra januar 2019 etableres et permanent børnehus i Den grønne Ært, beliggende Trørødkollegiet 21, 2950 Vedbæk. Der vil være plads til 24 0-2 årige børn. Der skal fortsat være kultur- og natursted i resten af huset for Område Holte og Bøgebakken. Der skal tages stilling til finansiering af det samlede projekt og om frigivelse af anlægsbevilling tilprojektet. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er tre hovedårsager til, at behovet for pladser er større end forudset i prognosen i Masterplanen. 
 • Behovet for 0-2 års pladser ligger pt. ca. 30 pladser over prognosen, som blev anvendt som grundlag for Masterplansrevisionen i marts 2018
 • Udbuddet af dagplejepladser er 20 pladser lavere end forudsat i Masterplanen. Dette skyldes sygdom, uddannelse og manglende besættelse af ledige stillinger i dagplejen
 • Der er grundet Masterplansrevisionen og behovet for at udsætte beslutninger, til denne var vedtaget, en forsinkelse i om- og tilbygninger af en række børnehuse.

 Nedenfor gennemgås de aktuelle tiltag, der er politisk besluttet igangsat. Pasningsområdet for Holte, Nærum, Vedbæk og TrørødEgebakkens anden afdeling forventes færdigt i marts/april 2019. Her etableres 60 3-5 års pladser.Nærum Menighedsbørnehave udflyttes 1. maj 2019 og flytter efter udvidelsen tilbage i efteråret 2019. Her etableres 24 0-2 års og 24 3-5 års pladser.Skovlyhusets udbygning og ombygning forventes afsluttet januar 2020. Her etableres 24 0-2 års og 20 3-5 års pladser. Pasningsområdet Birkerød Det kommende børnehus Firkløveren er åbnet midlertidigt i Sjælsøhallen med ca. 24 vuggestuepladser. Den forventes overflyttet til børnehuset Firkløveren ved Bistrupskolen, til sommer 2019. Her etableres yderligere 50 3-5 års pladser.Det må forventes, at der straks herefter skal igangsættes en ombygning af den nuværende bygning Nordstjernen til daginstitutionsbrug. I den mellemliggende periode kan der blive behov for midlertidigt at etablere pladser til Nordstjernen i Sjælsøhallen.  Særligt omkring VedbækområdetMed den vedtagne Masterplan er der ikke lagt op til udbygning i Vedbæk-området. I processen med udarbejdelsen af Masterplanen blev flere forskellige forslag til ud- og ombygninger i Vedbækområdet behandlet, men ingen af forslagene endte med at indgå i den endelige revision af Masterplanen. Dette efter indstilling fra forældrebestyrelsen i Bøgebakken. Der er på nuværende tidspunkt et stigende behov for pladser i Vedbæk området, hvor en række tilflytterforældre tilkendegiver, at det er vanskeligt at få pladser til deres børn i området. Det er på den baggrund, at Dagtilbudsområdet anbefaler, at man genetablerer dagtilbudspladser i Den Grønne Ært permanent. Huset vil i så fald bestå af både en dagtilbudsafdeling og en afdeling med kultur- og naturhus ledet af én leder. Økonomiske forhold Anlægsudgifter:Ved åbning af et nyt børnehus vil der være en række etableringsomkostninger.Udgifterne til etablering af vuggestuen anslås at udgøre 500.000 kr. til legeplads, puslefaciliteter, inventar m.m. Dette foreslås finansieret fra anlægsprojekt 200096, Produktionskøkkener, afdækning af muligheder for at udnytte produktionskapacitet på plejehjem. Projekt 200096 Produktionskøkkener, afdækning af muligheder for at udnytte produktionskapacitet på plejehjem ændrer herefter formål/ navn til ”Bygningsetablering af børnehuset Den Grønne Ært. Driftsudgifter: Der skal afsættes midler til ny lederstilling og pædagogisk personale. Udgifterne fremgår af nedenstående tabel. 

Opstartsudgifter 2019
Opstartsudgift til lederløn 120.000
Opstartsudgift til personale                     110.000    
I alt                     230.000    

 Tabellen viser, at der vil være fuld udgift til ledelse i de første tre måneder af børnehuset, samt budget til to pædagoger de første to måneder. Det skyldes, at der vil være få børn i opstartsfasen, som ikke finansieres af den almindelige driftstildeling. Der er således en engangsudgift på 230.000 kr. i 2019. Herefter forventes der at være stabil drift. Engangsudgiften foreslås finansieret fra Dagtilbudsområdets kompetencemidler i 2019.  

Varige driftsudgifter 2019 2020
Ledelse                     115.000                         150.000    
Ejendomsudgifter 35.000 35.000
I alt 150.000 185.000

 Tabellen viser, at der vil være varige udgifter til ledelse af børnehuset i 2019 på 115.000 kr. stigende til 150.000 kr. årligt fra 2020 og frem. Budget til afledte ejendomsudgifter til lokalerne i Den Grønne Ært anslås årligt at udgøre yderligere 35.000 kr. De øgede faste driftsudgifter til ledelse og ejendomsdrift foreslås i 2019 finansieret inden for Dagtilbudsområdets samlede ramme. Fra 2020 foreslås driftsmidlerne på 185.000 kr. indarbejdet i budgetforslag 2020-2023.  Der er i ovenstående antaget, at frokostproduktion og levering til Den Grønne Ært kan ske indenfor den afsatte ramme.

Indstilling
Direktionen foreslår indstillet, 1)      At Dagtilbudsområdet kan indrette et børnehus, pt. som vuggestue, i Natur- og Kulturhuset Den Grønne Ært, 2)      At projekt 200096 Produktionskøkkener, afdækning af muligheder for at udnytte produktionskapacitet på plejehjem ændrer formål til ”Bygningsetablering af børnehuset Den Grønne Ært”, 3)      At der gives en anlægsbevilling til rådighedsbeløb på 500.000 kr. projekt 200096, Bygningsetablering af børnehuset Den Grønne Ært, 4)      At Dagtilbudsområdets kompetencemidler finansierer opstartsudgifter til personale og ledelse på 230.000 kr. i 2019, 5)      At de faste driftsudgifter på 150.000 kr. i 2019 til ledelse og ejendomsdrift holdes inden for Dagtilbudsområdets samlede ramme 6)      At der indarbejdes 185.000 kr. til ledelse og ejendomsdrift fra 2020 og frem i budgetforslag 2020-2023.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 28-11-2018

 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 

 

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt. Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.  

 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.   

 
6. Finansiering af AULA
Resumé
Med virkning fra august 2019 etableres en ny fælles kommunikationsplatform for skoler og dagtilbud i hele landet. Alle kommuner har tilsluttet sig den nye platform på skoleområdet, mens ca. 95 af landets kommuner har tilsluttet sig for dagtilbudsområdet. Rudersdal Kommune har givet tilsagn om at tilslutte sig den nye platform. Den nye platform Aula er en del af det fællesoffentlige brugerportalsinitiativ. Den vil erstatte Skoleintra og i Rudersdal Kommune BørneRuden.  Med denne sag fremlægges forslag til finansiering af de systemmæssige dele af Aula. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet og visionen med Aula er at styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle, forældre og børn ved bedre indsigt og kommunikation omkring børns læring, trivsel og udvikling. Aula erstatter SkoleIntra på Skoleområdet, BørneRuden på Dagtilbudsområdet og Tabulex SFO på størstedelen af kommunens SFO’er og SFK’er.  Aula har været undervejs en del år, og er blevet udskudt et par gange. Aula vil være klar til at blive taget i brug på Skoleområdet fra skolestart 2019 og på Dagtilbudsområdet fra 2020. Dermed får forældre en fælles og velkendt indgang for deres børn, fra de starter i et dagtilbud, og til de går ud af folkeskolen. Intentionen med Aula er at skabe en samlet indgang til al information. For at sikre den nemme indgang og det hurtige overblik over relevante informationer er det muligt at tilkøbe widgets og integrationer til de systemer, der allerede benyttes på Skole- og Dagtilbudsområdet. Widgets er at sammenligne med en App eller et link til et eksternt system. Projektet er forankret med en overordnet projektledelse fra Digitalisering og Borgerservice og projektledelse fra henholdsvis Dagtilbuds- og Skoleområdet. I det forberedende arbejde vil forskellige interessenter blive inddraget. Herunder skolebestyrelser, bestyrelser på dagtilbudsområdet, informationssikkerhedskoordinatorer mm. Økonomiske konsekvenserI forbindelse med implementering af Aula er SkoleIntra blevet opsagt fra 1. august 2019. Kontrakten på det samlede børnekompleks, der indeholder BørneRuden, NemPlads og NemOpkræv løber til august 2020. Herefter erstattes BørneRuden med Aula, og Pladsanvisning og opkrævningssystem skal i re-udbud.  Nuværende budgetterede udgifter til SkoleIntra, BørneRuden, NemPlads og NemOpkræv 
  2018 2019 2020 2021
SkoleIntra 370.000 220.000 0 0
Børnekompleks 1.380.000 1.420.000 825.000 0
Budgetterede udgifter i alt 1.750.000 1.640.000 825.000 0

  Prisen for Aula er aftalt i forbindelse med, at Ruderdal tilsluttede sig samarbejdsplatformen i 2015. Ud over prisen på Aula vil der være udgifter til Widgets, to-faktor login samt arbejdstimer til implementering, opstart, datamigrering, undervisning mv. Forventede udgifter til Aula

  2018 2019 2020 2021
Aula på Skoleområdet pr. år fra 2019 40.000 570.000 580.000 580.000
Aula på Dagtilbudsområdet pr. år fra 2020 inkl. genudbud af plads- og opkrævningssystem 0 0 620.000 1.120.000
Forventede udgifter til Aula inkl. genudbud af plads- og opkrævningssystem i alt 40.000 570.000 1.200.000 1.700.000

  Nuværende finansieringsbehov

  2018 2019 2020 2021
Udgifter i alt 1.790.000 2.210.000 2.025.000 1.700.000
Nuværende budget til SkoleIntra og børnekomplekset * 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Finansieringsbehov -90.000 -510.000 -325.000 -

*) Skoleintra finansieres i dag af Skoleområdets budget til IT, mens budgettet til det samlede børnekompleks er placeret som en del af budgettet for MinRude i IT. Finansieringsbehovet er udelukkende til de direkte systemudgifter. Udgiften til arbejdstimer i forbindelse med implementering, opstart og drift af Aula er således ikke indregnet. Når Aula er fuldt implementeret i Rudersdal Kommune forventes det, at det vil være udgiftsneutralt i forhold til de nuværende udgifter til SkoleIntra, BørneRuden og NemPlads tidligst fra 2021. I forbindelse med implementeringen af Aula vil de samlede udgifter være større i 2019 og 2020, end de er i dag.  Systemudgifterne til Aula er aftalt med KL, mens udgifterne til widgets integrationer mv. er variable, idet der kan komme ønsker og behov i fremtiden, som ikke er kendte med i dag. Ønskes på sigt at andre brugergrupper (f.eks. PPR, logopæder, sundhedsplejerske m.fl.), så vil der være yderligere omkostninger forbundet med dette. Forvaltningen anbefaler, at der først tages stilling til dette, når AULA er implementeret på skolerne i forhold til de primære målgrupper (skolens medarbejdere, elever og personale). Nogen leverandører leverer integrationer, snitflader og Widgets som en del af deres standard løsninger, mens andre prisætter det som ekstra ydelser. Der må forventes en del udgifter til dette efterhånden, som platformen idriftsættes. Børne- og Skoleudvalget vil på i foråret 2019 få fremlagt en sag, der gennemgår og demonstrerer Aula.

Indstilling
Direktionen foreslår indstillet,  1)      at udgifterne til Aula på 90.000 kr. i 2018 finansieres af driften i Skoleområdet, 2)      at udgifterne til Aula på 510.000 kr. i 2019 og 325.000 kr. i 2020 finansieres af Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsmidler.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 28-11-2018

 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 

 

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt. Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.  

 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.   

 
7. Ny hal på Dronninggårdskolen, fremlæggelse af projektforslag
Resumé
Økonomiudvalget godkendte d. 21.02.2018 kommissorium vedr. opførelsen af en ny hal ved Dronninggårdskolen samt ansøgning om anlægsbevilling på 1 mio. kr. til rådgivning på projekt 251051. I budgetaftalen for  2018-2021 var der afsat 21 mio. kr. til en ny idrætshal ved Dronninggårdskolen. I forbindelse med budgetaftalen for budget 2019-2022 er det imidlertid blevet besluttet at afsætte 11 mio. kr. i 2022 og 21 mio. kr. i efterfølgende år. Styregruppen for projektet fremlægger for Økonomiudvalget et illustreret program med forslag til en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet for skole og fritidsbrugere.  I lyset af den igangværende skolestrukturdebat samt udskydelsen af budgettet til 2022 genoptages arbejdet med projektforslag først i 2021. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 21.02.2018 kommissorium vedr. opførelsen af en ny hal ved Dronninggårdskolen. Til at løse opgaverne fremsat i kommissoriet er der nedsat en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter fra direktionen, Kultur og Fritid, Skoleområdet, Dronninggårdskolens ledelse og bestyrelse, en repræsentant for fritidsbrugerne, Rudersdal Ejendomme, Teknik og Miljø, Byplan samt Rubow arkitekter. Styregruppen har fået udarbejdet et illustreret program med forslag til en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet for både skole- og fritidsbrugere. Det illustrerede program indeholder forslag til festsal, idrætshal, ny placering af musiklokale og ændrede parkeringsforhold. Undervejs har der været nedsat tre forskellige arbejdsgrupper, som er inddraget i forbindelse med identifikation af eksisterende udfordringer og kvalificering af scenarier. Således er repræsentanter fra skolen, foreningslivet samt Plan -og Vej inddraget via. arbejdsgrupperne. FestsalEn del af kommissoriet var også at udarbejde forslag til en øget multifunktionel udnyttelse af skolens festsal. Den eksisterende festsal er karakteriseret ved et stort rum, som ikke umiddelbart kan inddeles. Den meget høje rumklang gør den uegnet til andet en øvesal for symfonisk musik. Eksisterende flugtveje begrænser endvidere skolens mulighed for større samlinger. Der foreslås to scenarier som vist i tabel 1. Tabel1:
i kr. (2018 priser) Scenarie 1: Minimumsmodel Scenarie 2: Fuld model
Udgifter inkl. øvrige omkostninger                       1.726.000                       3.757.000

 Scenarie1: Minimumsmodel – løs akustisk reguleringEn minimumsmodel for forbedret udnyttelse af festsalen indbefatter en løs akustisk regulering, hvilket vil nedbringe den høje rumklang; dog stadig ikke nok til at anvende festsalen som undervisnings- og fællesrum. Renoveringen udgør: 

 • Etablering af flugtvej mod Rønnebærvej
 • Nyt aktivitetsegnet gulv på trinlydsunderlag
 • Etablering af ny depotløsning
 • 21 stk. mekaniske akustikgardiner fordelt på ende- og sidevægge

 Scenarie 2: Fuld model – kombination af løst og fast akustisk reguleringI en fuld model vil salen kunne rumme flere funktioner for skole- og fritidsbrug end i scenarie 1. Renoveringen udgør i dette scenarie: 

 • Etablering af flugtvej mod Rønnebærvej
 • Nyt aktivitetsegnet gulv på trinlydsunderlag
 • Etablering af ny depotløsning
 • 2 stk. mekaniske akustikgardiner foran ved væg og hæve-sænkescene
 • Perforerede akustikpaneler i træ fordelt på loft og sidevægge
 • Akustisk regulerende pædagogiske møbler
 • Halvautomatisk mobilvæg

 Fordele og ulemper ved de to modeller fremgår af vedlagte illustrerede program. Styregruppen anbefaler scenarie 2 for at opnå den ønskede multifunktionalitet for både skole- og fritidsliv. En renovering af festsalen forud for arbejdet med idrætshallen vil desuden kunne afhjælpe kapacitetsudfordringer, mens arbejdet med idrætshallen står på.  Den nuværende idrætsbygningDen nuværende idrætsbygning er placeret som en solitær bygning syd for hovedskolen. Idrætsbygningen rummer tre uafhængige gymnastiksale, der er forbundet af omklædnings- og baderum. Den nuværende indretning og nuværende banemål er en begrænsning for tidssvarende skole- og fritidsbrug. Desuden er idrætsbygningen placeret som en barriere mellem skolens to store udearealer, hhv. skolegården og boldbanerne, som ikke kan tilgås uden at skulle gennem et omklædningsrum eller udenfor skolens matrikel. Dette resulterer i dårlig udnyttelse af skolens samlede udeareal. Idrætsbygningen er nedslidt, drifts- og energimæssigt utidssvarende og står over for renovering både indvendigt og udvendigt. Tre scenarier for idrætshalTabel 2 viser tre scenarier. To scenarier med forslag til en ny hal, der øger multifunktionaliteten for skole- og fritidsbrug. Derudover er der vist et renoveringsscenarie med tilhørende forventet udgift. Tabel 2:

  Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3
i kr. (2018-priser) Renovering af eksisterende idrætsbygning* Nybygget 20x40 hal - eksisterende placering Nybygget 20x40 hal -placering langs Rønnebærvej
Udgift inkl. øvrige omkostninger og uforudsete udgifter 27.887.500 37.741.800 36.695.400
Årlige driftsudgifter (estimerede) 2.012.000 1.288.000 1.288.000

*Heraf energirenovering for ca. 10 mio. kr. Scenarie 2 og 3 indebærer, at det nuværende museumsmagasin beliggende i idrætshallens kælder skal flyttes til andre lokaler i kommunen samt at musiklokalet reetableres på hovedskolen. Udgifterne til flytning af museumsmagasin og musiklokale er indregnet i begge scenarier for nybyggeri. Fordele og ulemper ved de tre scenarier kan læses i vedhæftede illustrerede program. Styregruppens vurdering er, at der ved scenarie 3 kan opnås den ønskede multifunktionalitet for både skole- og fritidsbrugere. Den nye hal, der har banemål på 20x40 meter samt minimums rumhøjde på 8 meter, opfylder skolens behov for at kunne tilbyde tidssvarende idrætsundervisning samt fritidsbrugernes behov for anerkendte banemål. Samtidig vil hallen rumme kropseksperimentarium/fitness og teorilokale til skolebrug samt et foreningslokale til fritidsbrugere. Ved valg af scenarie 3 øges kapaciteten i Holte-området med 1 håndboldbane, 3 basket/volleyball baner eller 6 badmintonbaner. Scenarie 3 giver desuden mulighed for forbedret udendørs ankomstareal, der forbinder skolegård og boldbaner. Det er således styregruppens opfattelse, at der i scenarie 3 opnås en betydelig forbedring af sammenhængene i skolens udeareal i forhold til scenarie 2. På den baggrund anbefaler styregruppen scenarie 3. Trafikale forholdAf kommissoriet fremgik det, at de trafikale forhold omkring skolen skulle medtænkes i projektet. Derfor er den nuværende trafikafvikling omkring skolen analyseret i samarbejde med Rudersdal Kommunes vejafdeling. For at opfylde kommunens parkeringsnorm for skolebyggeri, samt for at tilgodese naboer, foreslås det at inddrage den sydlige del af græsarealet til p-plads. Parkeringspladsen anlægges som et asfalteret areal og indrettes med plads til 63 parkeringspladser. Heraf anlægges 6 stk. p-pladser som afsætningspladser, så forældre vil kunne sætte elever sikkert af flere steder, særligt i morgentimerne. Denne løsning indebærer desuden at de 42 nuværende p-pladser i skolegården annulleres, hvilket har været et stort ønske for skolen, da legepladsen så kan forbedres væsentligt. I nedenstående tabel 3 er forslaget til ny fordeling af p-pladser opstillet: Tabel 3:

Antal p-pladser Eksisterende Forslag
P-plads ved skole 40 16
Korttidsparkering ved skole   16
Afsætning ved skole 10 5
Skolegård 42  
Boldbaner   57
Afsætning ved boldbaner   6
I alt 92 100

 Antal p-pladser er godkendt af Byplan.  Styregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med en løsning på parkeringsbehovet med udgangspunkt i de udarbejdede analyser. I scenarie 2 og 3 for halprojektet, er udgifterne til etablering af 63 parkeringspladser i den sydlige ende af boldbanerne inkluderet (dvs. parkeringspladser indenfor skolens matrikel). Forvaltningen arbejder nu videre med nye tiltag for regulering af trafikken i området omkring hovedskolen, herunder finansiering samt evt. ændrede parkeringsforhold udenfor skolens matrikel.  ØkonomiDe samlede udgifter på baggrund af styregruppens anbefalinger er vist i Tabel 4. Tabel 4:

i kr. Samlede forventede udgifter (i 2018-priser) Budget (i 2019-priser)
Scenarie 3 for idrætshal 36.695.400  
Scenarie 2 for festsal 3.757.000  
Trafikprojekt Endnu ikke prissat  
I alt 40.452.400 32.000.000

 I forbindelse med budgetaftalen for budget 2019-2022, er der afsat 11 mio. kr. i 2022 og 21 mio. kr. i efterfølgende år (projekt 300083 Dronninggårdhallen). De 21 mio. ligger ud over budgetperioden og der skal derfor tages stilling til, hvornår halprojektet skal igangsættes. Forvaltningen gør opmærksom på, at der pågår drøftelser om den fremtidige skolestruktur, hvilket kan have konsekvenser for Dronninggårdskolen. Byplan anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Arkitekt Katrine Daugaard Jørgensen fra Rubow Arkitekter deltager på mødet og gennemgår scenarier for festsal, idrætshal, forslag til placering af musiklokale og forslag til ændrede parkeringsforhold. 

Bilag

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,1)      at sagen genoptages i forbindelse med budgetforhandlinger for 2022, og 2)      at der forinden iværksættes det fornødne lokalplanarbejde

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. 

 
8. Forslag fra Radikale Venstre, Vedbæk Garden
Resumé
Radikale Venstre har anmodet om at få følgende punkt på dagsordenen, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 28. november 2018, at det årlige kommunale tilskud til Vedbæk Garden på fremover 177.000 kr. pr. år flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Kulturelle tilskud til Folkeoplysningsudvalgets budgetområde. Danmark bygger på ligeværdighed mellem kønnene, det vil sige, at kvinder og mænd, drenge og piger skal have samme rettigheder og muligheder. At gå ind for ligestilling mellem kønnene betyder, at ingen personer må nyde særlige privilegier, eller udsættes for diskrimination på grund af sit køn, med mindre der er konkrete objektive forhold, der begrunder forskellen. Vedbæk Garden modtager hvert år et betydeligt tilskud fra Rudersdal Kommune. På trods af at Radikale Venstre gennem medierne tidligere har fremsat en opfordring til Vedbæk Garden om, at foreningen både skal være for piger og drenge har Vedbæk Garden ikke ændret deres beslutning om, at Vedbæk Garden kun er for piger. Der fremgår f.eks. af Vedbæk Gardens webside følgende:Værdigrundlag: ” …Vores målgruppe er alle unge piger med lyst til at spille musik…I Vedbæk garden lærer pigerne at være en del af en helhed.” Tilskud til folkeoplysning ydes i rammen af lovens § 1 ”… med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, fællesskab…”. I 2016 blev til folkeoplysningsloven tilføjet § 4 a: ”Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke ydes tilskud eller anvises lokaler efter denne lov.” Det er radikale Venstres vurdering, at Vedbæk Garden ved ikke at optage drenge i foreningen modarbejder ligestilling mellem kønnene, idet der ikke ses et sagligt objektivt formål med denne forskelsbehandling. Uanset om denne forskelsbehandling er omfattet af lovens § 4a finder Radikale Venstre, at foreninger, der modtager støtte fra kommunen, skal sikre ligestilling mellem kønnene. Kun når der er saglige eller objektive begrundelser herfor kan ligestillingen dog undlades. Radikale Venstre finder ikke, at de er tale om et sagligt eller objektivt forhold, at Vedbæk Garden ved ligestilling skal sikre uniform til begge køn, eller at der kan være vanskeligheder ved omklædning. Der er her tale om praktiske problemstilling, foreningen kan finde løsninger på.  Radikale Venstre har ligeledes noteret sig, at en række garder gennem årene har åbnet sig, så de både er for kvinder og mænd eller drenge som piger. Det gælder Den Kongelige Livgarde, Tivoli Garden, Aarhus Garden, Gladsaxe Garden, Holbæk Garden, Skive Garden m.fl. Radikale Venstre ønsker følgende til afstemning i Kommunalbestyrelsen:At Kultur anmodes om at gå i dialog med Vedbæk Garden med henblik på at Vedbæk Garden sikre ligestilling ved også at optage drenge, samt at kommunalbestyrelsen eller Kultur- og Fritidsudvalget ved fremtidige tilsagn om tilskud til Vedbæk Garden stiller som betingelse for tilskuddet, at Vedbæk Garden skal være åbne for optag både af piger og drenge. 
Indstilling
Direktionen forelægger sagen uden indstilling.  

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN vedtog med 20 stemmer (A, B, C, I, V, Ø) følgende ændringsforslag til Radikale Venstres forslag. Forslaget blev fremsat af A, C og V: Kommunalbestyrelsen værdsætter det frie folkeoplysende foreningsarbejde, der udleves i kommunen. Kommunalbestyrelsen ønsker ikke at blande sig i frivillige folkeoplysende foreningers formål og virksomhed, så længe det sker inden for folkeoplysningens rammer. Kommunalbestyrelsen anderkender Folkeoplysningsudvalgets kompetence til at godkende frivillige folkeoplysende foreninger i overensstemmelse hermed. 3 medlemmer (L) undlod at stemme.

 
9. Etablering/Renovering af stisystemer, Anlægsregnskab
Resumé
Der er afsat i alt 1.255.000 kr. til etablering af sti langs Dumpedalsrenden og sti langs Maglemoserenden, projekt nr. 152028, Etablering/renovering af stisystemer. Der aflægges hermed anlægsregnskab for de gennemførte stier. Sagen forelægges Miljø og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Anlæg af sti langs Dumpedalsrenden blev udført i 2012 og 2013. Stien går fra Vasevej til Kongevejen, og er anlagt i grus med en række spang over bækrender på strækningen.  Det var forventet, at sti langs Maglemoserenden fra Elleslettegård til Caroline Mathildessti kunne udføres året efter, men på grund af langvarige drøftelser med ejeren af matr. nr. 4ag, Sandbjerg by, Birkerød, om anlæg af sti langs Maglemoserenden og nedlæggelse af vejareal til Smidstrupvejen (1963), blev arbejdet først gennemført i 2016 – 2017. Regnskab:
Afsat bevilling til projekterne 1.255.000 kr.  
Udgift til stier 1.131.000 kr.  
     
Mindreforbrug 124.000 kr.  

 Mindreforbrug skyldes færre udgifter til blød bund end forudset. Derudover blev der ved en fejl tilført ekstra 75.000 kr. til projektet i overførselsindstillingen fra 2013 til 2014. Derfor resterer der 199.000 kr. på projekt 152028 Etablering/renovering af stisystemer, som foreslås at tilgå kommunekassen.

Indstilling
Direktionen foreslår indstillet, 1)      at der gives en negativ tillægsbevilling på 199.000 kr. til rådighedsbeløbet, og 2)      at regnskab for projekt 152028, Etablering/renovering af stisystemer godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.  

 
Indstilling
Direktionen foreslår, at punkt 1 i indstillingen ændres til at der gives en negativ tillægsbevilling på 49.000 kr. til rådighedsbeløbet.Begrundelsen er, at der i punkt 10 på kommunalbestyrelsens dagsorden den 21. november 2018 allerede var givet en negativ tillægsbevilling på 150.000 kr. 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø og Teknikudvalgets indstilling med den af Direktionen korrigerede indstilling ad pkt. 1 
10. Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017- Anlægsregnskab
Resumé
Kommunalbestyrelsen gav 28.02.2017 anlægsbevilling på 2.621.000 kr. til projekt 152111 – Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2017, som forvaltningen hermed aflægger regnskab for. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Der er i henhold til den ansøgte bevilling udført en række trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Foranstaltningerne omfatter opsætning af ”Din fart” tavler på Langhaven og Ravnsnæsvej, Gennemføring af fortov på Bakkevej og indsnævring af sideveje i bl.a. Nærum, Trafiksanering på Bakkevej, Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Rudemarken, Etablering af midterhelle på Øverødvej, Sikring af stikrydsninger, Analyse af ankomstarealer ved skoler, samt kampagner og transportvane-undersøgelse.  Projekterne er gennemført i løbet af 2017 og 2018, og der aflægges anlægsregnskab for projekt 152111 – Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2017. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb2.621.000 kr.Forbrug 2.584.000 kr. Mindreforbrug     37.000 kr.
Bilag

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, 1)      at der gives en negativ tillægsbevilling på 37.000 kr. til rådighedsbeløbet, og 2)      at anlægsregnskabet for projekt 152111 – Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2017 godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2018

 

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.  

 

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.  

 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.  

 
11. Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – godkendelse af takster for 2019
Resumé
Rudersdal Kommune skal – som myndighed – på forsyningsområdet godkende de af Rudersdal Forsyning A/S (datterselskab i Novafos-koncernen) beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører år 2019. Taksterne fremlægges til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelsen af forsyningen i et selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven.  Den 01.01.2017 etablerede Rudersdal Kommune sammen med otte andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningsselskab Novafos (indenfor vand og spildevand), og Rudersdal Forsyning A/S er nu et datterselskab i Novafos-koncernen. Rudersdal Forsyning A/S har ved brev af 21.11.2018 fremsendt selskabets takster til legalitetsgodkendelse i kommunen. Selskabet er i henhold til lovgivningen underlagt en økonomisk regulering af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Det betyder bl.a., at selskabet skal overholde de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet udmelder. Forsyningssekretariatet fremsendte den 21.08.2018 statusmeddelelse for vand og den 11.10.2018 afgørelse om de økonomiske rammer for 2019-2020 for spildevand i Rudersdal Forsyning A/S. Den økonomiske indtægtsramme på spildevand udgør i 2019 75.683.886 kr. og på vand 26.990.368 kr. Selskabet har oplyst, at de økonomiske rammer for henholdsvis vand og spildevand overholdes og forventes at blive udnyttet fuldt ud.  Taksten for levering af vand stiger med 0,49 kr. pr. m3, og taksten for afledning af spildevand stiger med 2,87 kr. pr. m3. Der giver en samlet forbrugeroplevet takst i 2019 på 53,24 kr. m3 inklusive moms. I 2018 var den samlede takst på 49,89 kr. pr. m3. Der er tale om en stigning, der ifølge selskabet hovedsageligt skyldes indregning af almindelige prisloftstekniske reguleringer vedrørende tidligere perioder. Oversigt over takster (inklusive moms)
År 2018 2019
Målerafgift 445 kr. 445 kr.
Vandafgift 17,87 kr. 18,36 kr.
Afledningsbidrag(Spildevand)Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m3 – Trin 1 (fuld takst) 32,01 kr. 34,88 kr.
Total pr. m3 vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1 49,89 kr. 53,24 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m3 Trin 2:(Reduktion i taksten på 16 % i 2017 og 20 % i 2018) 25,61 kr. 27,90 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m3 Trin 3:(Reduktion i taksten på 48 % i 2017 og 60 % i 2018) 12,81 kr. 13,95 kr.
Tilslutningsbidrag - vand 20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse) 20.000-68.750 kr.(pris afhænger af størrelse)
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed med afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak) 62.226,52 kr. 64.508,14 kr.
Tilslutningsbidrag for boligenhed uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak) 37.335,91 kr. 38.704,88 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m2 grundareal med afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak) 62.226,52 kr. 64.508,14 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m2 grundareal uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak) 37.335,91 kr. 38.704,88 kr.

 TømningsordningTømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, som ligger i det åbne land i ukloakerede områder, og som derved ikke er tilsluttet renseanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke. På baggrund af det forventede budget for 2019 for tømningsordningen fastsættes afledningsbidraget i 2019 til 40 % af sædvanligt afledningsbidrag i 2019, svarende til 13,95 kr. pr. m3 inkl. moms. Der er således tale om en stigning i bidraget i forhold til 2018. Tømningsordningen skal over en årrække hvile i sig selv. VejbidragIfølge betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning A/S betaler Rudersdal Kommune et årligt bidrag til Rudersdal Forsyning A/S for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. draget er på 8 % af selskabets årlige afholdte anlægsomkostninger til kloakledninger, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.  Bidraget fastsættes af Rudersdal Forsyning A/S en gang årligt og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af prislisten. Vejbidraget for 2019 vurderes at udgøre ca. 4,2 mio. kr., svarende til 8 % af 52,5 mio. kr.  Tilslutningsbidrag og gebyrerTilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger er uændret i forhold til 2018. Tilslutningsbidraget, der opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet, reguleres årligt efter et af Danmarks statistisk udarbejdede omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde mv. i henhold til ”Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen for Rudersdal Forsyning”. Rudersdal Forsyning A/S forventer endvidere, at størrelsen af diverse gebyrer (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer) fastholdes på 2018-niveau.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2018

 

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. 

 

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.  

 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.  

 
12. Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård og Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 – Endelig vedtagelse
Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede den 29.08.2018 at udsende forslag til Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.  Forslag til Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden den 03.09. til den 29.10.  Lokalplanen samt tillæg til Kommuneplan 2017 forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse og offentliggørelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen bevarer den eksisterende anvendelse af området til institutionsformål og muliggør yderligere bebyggelse i et mindre omfang. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres to nye beboelsesbygninger i fortsættelse af de eksisterende fire beboelsesbygninger på ejendommen.  Sammen med Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård er der udarbejdet Tillæg 5 til Kommuneplan 2017. Tillæg 5 omfatter, at et areal på ca. 550 m2 overføres fra landzone til byzone. I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget. Erhvervsstyrelsen har i høringssvar bemærket, at lokalplanens delområde A er placeret i grøn kile. Erhvervsstyrelsen har bedt om, at dette tydeliggøres i lokalplanens bestemmelse § 6.1 for at undgå evt. misforståelser i forhold til, hvorledes arealet skal administreres.  Forvaltningen anbefaler, at man imødekommer Erhvervsstyrelsens ønske ved at foretage en simpel rettelse af fodnoten, der er knyttet til lokalplanens bestemmelse § 6.1 således, at det tydeligt fremgår, at lokalplanens delområde A befinder sig i grøn kile og skal administreres herefter. Denne rettelse vil i så fald blive foretaget i samråd med Erhvervsstyrelsen.  En borger har gjort indsigelse imod muligheden for at placere antennemast og tekniske anlæg inden for lokalplanens område. Der fremhæves: at en antennemast vil være beskæmmende for området, at de langsigtede effekter af strålepåvirkning er ukendte, og at en antennemast vil have negativ indflydelse på ejendomsværdien i området.  Det er forvaltningens vurdering, at denne indsigelse ikke giver anledning til ændringer i planforslaget. Lokalplanens bestemmelser fastsætter alene, at lokalplanområdets anvendelse ikke udelukker opstilling af mobilantennemast eller andre tekniske anlæg, der ikke er i strid med områdets særlige drikkevandsinteresser. Af lokalplanens redegørelse fremgår desuden, at placering og omfang af eventuel antennemast skal ske under hensyn til de landskabelige kvaliteter. MiljøvurderingForvaltningen har gennemført en screening af lokalplanen og vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering. I vurderingen er der dels lagt vægt på, at de eksisterende boliger fastholdes og dermed ikke ændrer anvendelse, og dels det forhold, at den yderligere bebyggelse, lokalplanen giver mulighed for, kun vurderes at have miljøpåvirkninger i form af støj, lys/skygge og trafikale forhold i meget begrænset omfang. Konklusionen af screeningen er gengivet i lokalplanen.
Bilag

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård og Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med den af forvaltningen foreslåede ændring og offentliggøres.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 28-11-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.   

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling. 

 
13. Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017, Vedtagelse til offentlig høring

Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017, Vedtagelse til offentlig høring

Resumé
Byplanudvalget vedtog den 07.02.2018 at igangsætte udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for bebyggelsen Eskemosepark, som ligger på begge sider af Nørrevang. Bebyggelsen fremstår i dag som en fin sammenhængende bebyggelse mod den åbne, grønne Eskemosekile, som forløber fra Eskemose Skov til Langedam. Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet for at sikre den samlede bebyggelses bærende bevaringsværdier, herunder dens enkle og fine udtryk mod både vej og grøn kile, samt at give mulighed for at den lave institutionsbygning på Nørrevang 45 – 47, efter ophør som børneinstitution kan ombygges til boligformål. Som grundlag for lokalplanforslaget og institutionsbygningens renovering og ombygning til boliger, har Det almene boligselskab KAB og Den almene Andelsboligforening Eskemosepark fået udarbejdet et skitseprojekt for 11 handicapvenlige boliger og et fælleslokale.  Forslag til Lokalplan 263 og Kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2017 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Bebyggelsen Eskemosepark omfatter 25 boligblokke i 2 etager, en institutionsbygning i 1 etage og bygninger til brug for fællesfaciliteter. Boligblokkene er placeret langs Nørrevangs buede forløb og fremstår som en fin bebygget overgang til Eskemosekilen. De 23 boligblokke, institutionsbygningen og bygningerne til fællesfaciliteter administreres af det almene boligselskab KAB og den almene andelsboligforening Eskemosepark. De to boligblokke på Nørrevang 36 – 58 er opdelt i 12 private rækkehusboliger. Bebyggelsen er opført i perioden 1959 til 1968 af boligselskabet KAB, og boligblokkene fremstår i dag, som de oprindeligt blev opført med gule håndstrøgne teglsten, ubrudte sadeltage med røde vingetegl og sammenhængende vandrette vinduesbånd med åbne altanterrasser placeret i bygningskroppene mod vest. Mod Eskemosekile afgrænses boligblokkenes nærarealer af klippede hække i mæandermønster og mod Nørrevang af mere traditionelt udformede klippede hække og allétræer. Institutionsbygningen fremstår med lette facadeudtryk i glas og træ bemalet med primærfarver og udbrudt sadeltag med røde vingetegl. Institutionsbygningens vestfacade ligger fremskudt mod Eskemosekile i forhold til boligblokkenes facadelinje. Mod kilen afgrænses bygningen af en traditionelt klippet hæk og mod Nørrevang af en jordvold med beplantning. Alle boligblokke og institutionsbygningen er udpeget med høj bevaringsværdi 2 i kommunens SAVE-database og som bevaringsværdig bebyggelse i Kommuneplan 2017. Derudover er bebyggelsen udpeget som værdifuldt kulturmiljø inden for temaet ”forstæder”. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 med henblik på,
 • at udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning,
 • at bevare bebyggelsens eksisterende miljømæssige, arkitektoniske og landskabelige værdier, herunder bevare samspillet mellem bebyggelsen og det omgivende landskab, og
 • at muliggøre indretning af et mindre antal nye boliger med fællesfaciliteter i tidligere institutionsbygning.

 Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for, at der udover etageboliger også kan etableres tæt-lavboliger, hvilket vil ske ved en ombygning af den tidligere institutionsbygning i delområde 2. Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder:

 • Delområde 1 og 3, der omfatter boligblokkene i 2 etager, må kun anvendes til helårsboliger i form af etageboliger, fælles lege- og opholdsarealer, fælles skure og garagebygninger samt parkering.
 • Delområde 2, der omfatter den tidligere institutionsbygning og de private rækkehusboliger, må kun anvendes til helårsboliger i form af tæt/lavboliger, fælles opholds- og legearealer, fælles skure og garagebygninger, havearealer samt parkering.

 I lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser er der lagt vægt på, at bygningernes udformning fastholdes med oprindelige materialer og detaljer, både i murværk, vinduesbånd, indgangspartier og altanterrasser. Der kan ikke ske tilbygning, lukning af altanterrasser og isætning af vinduer og kviste i tag (§§ 7 og 9). Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser til bevaring af de forskellige typer beplantning i området. Det gælder udformningen af den klippede hækbeplantning mod både Eskemosekilen og Nørrevang, vejtræerne langs Nørrevang og de skovagtige beplantninger vest for Nørrevang (§ 9). I de grønne mellemrum mellem boligblokkene vest for Nørrevang er der i dag opsat lave faste hegn, der spærrer for adgang til den grønne kile og opholdsarealerne vest for boligblokkene. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at der skal udlægges stiadgang i form af trampestier eller grønne passager fra Nørrevang til Eskemosekilen tre steder i bebyggelsens udstrækning (§ 5.3) samt, at der kun må etableres faste hegn særlige steder (§§ 8.4, 8.5 og 8.7). I de grønne mellemrum mellem boligblokkene må der ikke etableres faste hegn. Nye boligerSom grundlag for institutionsbygningens renovering og ombygning til boliger har KAB og Den almene Andelsboligforening Eskemosepark fået udarbejdet et skitseprojekt for 11 handicapvenlige boliger og et fælleslokale, se bilag. Projektet er udarbejdet med respekt for institutionsbygningens bærende bevaringsværdier, som er vurderet til at være bygningens placering, dens ene etage og det ubrudte teglhængte sadeltag. Bygningens placering, omfang og ubrudte sadeltag fastholdes således. Projektet ligger til grund for lokalplanens bestemmelser om omfang, udtryk og materialeanvendelse for institutionsbygningens renovering og ombygning. Lokalplanen fastlægger, at det bærende facadeudtryk i modsætning til projektforslaget skal være tegl som blank mur i håndstrøgen kvalitet og udtryk - og ikke skærmtegl som oprindeligt foreslået. Dette med mulighed for at der i tilknytning til vindues- og dørpartier også kan arbejdes med facadeelementer af træ (§ 9.5).  Lokalplanen fastlægger, at der inden ibrugtagning af nye boliger i den tidligere institutionsbygning skal godkendes en plan for bebyggelsens ubebyggede arealer, der giver mulighed for anlæg af vejadgang, etablering af parkeringspladser, sti og belysning, fælles skure på terræn og fælles opholdsareal (§ 12). Der gives mulighed for, at det forhøjede terræn mellem institutionsbygningen og Nørrevang kan terrænreguleres mere end 0,5 meter ved etablering af tilkørselsveje, parkeringspladser og friarealer til de nye boliger (§ 8.11). Af andre bestemmelser i lokalplanen skal nævnes,

 • at den eksisterende mast til telekommunikation på matr. nr. 1ln Ravnsnæs By, Birkerød, kan udvides til en højde på maks. 45 meter, og
 • at en deklaration om adgangsret fra vejudlæg i forlængelse af Lillevang til Nørrevang aflyses, da denne adgangsret nu er fastlagt i lokalplanen (§ 5.1).

 Lov om miljøvurderingI forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er der foretaget screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at der ikke i forbindelse med planen skal gennemføres en miljøvurdering. Baggrunden for denne vurdering er, at lokalplanens hovedformål er at sikre de eksisterende bevaringsværdige forhold. Endvidere omfatter lokalplanen alene et mindre geografisk område og indeholder kun mulighed for nyindretning af et begrænset antal boliger indenfor rammerne af den tidligere institutionsbygning. Lokalplanen vurderes derfor ikke at indeholde ændringer, der i forhold til den gældenden plan, vil kunne få en væsentlig betydning for miljøet.

Bilag

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, 1)      at Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i en 8 ugers offentlig høring, og 2)      at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet lokalplanen vurderes at ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 28-11-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

 

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling. 

 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling. 

 
14. Samarbejdsaftale for Nordsjællands Brandvæsen, allonge
Resumé
Nordsjællands Brandvæsen beder ejerkommunerne om at godkende den aftale, som Fredensborg Kommune har indgået med Helsingør Kommune om drift af en fælles hjælpemiddelcentral, som drives af Nordsjællands Brandvæsen. Da Helsingør kommune er udenfor Nordsjællands Brandvæsens ejerkreds skal samarbejdsaftalen jf. samordningsaftalens § 3 stk. 3 optages som allonge til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. Dette forudsætter godkendelse i alle ejerkommunerne inden aftalen sendes til Ankestyrelsen.Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med henblik på at udvikle driften og samarbejdet om fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg Kommune, Helsingør kommune og Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) gennemførte Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) i 2017 en analyse og udarbejdede en rapport med forslag til optimering af hjælpemiddelcentralens drift, herunder oplæg til ny økonomimodel og overholdelse af servicemål.Beredskabskommissionen tog på møde d, 14. december 2017 orientering om rapporten til efterretning med den bemærkning at beredskabskommissionen støtter op om, at der i løbet af 2018 forventes forhandlet en aftale om fremtidig drift af fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og Nordsjællands Brandvæsen på plads, og i fald en sådan aftale ikke kan nås, at parterne vil kunne træde ud af den nuværende aftale pr. 31. december 2018.Der forelægger nu en ny samarbejdsaftale som regulerer samarbejdet mellem de to kommuner samt mellem de to kommuner og Nordsjællands Brandvæsen. De to kommuner har begge godkendt aftalen på møder i de respektive byråd d. 29. oktober. Samarbejdsaftalen har virkning fra 1. januar 2019.Samarbejdsaftalen beskriver blandt andet de driftsmæssige opgaver på hjælpemiddelcentralen, organiseringen af samarbejdet, ansvarsfordelingen og de økonomiske rammer.Den fælles hjælpemiddelcentral er placeret på Helsingørsvej 25 i Fredensborg i lokaler i sammenhæng med Station Fredensborg.Nordsjællands Brandvæsen driver den fælles hjælpemiddelcentral og udfører nedenstående driftsopgaver: •Klargøring, udbringning og afhentning af hjælpemidler.•Planlægning af kørsler•Reparation, tilpasning og eftersyn af hjælpemidler•Lagerstyring•Bestilling af udvalgte standardhjælpemidler•Rengøring af hjælpemidler•Opsætning og nedtagning af nødkald•Administration af nødkaldeanlæg og elektroniske låsesystemer•Håndtering/programmering af nøglesikringssystemerNordsjællands Brandvæsen har den daglige ledelse og er ansvarlig for økonomien til driften af den fælles hjælpemiddelcentral. De to kommuner stiller et samlet driftsbudget til rådighed, som skal dække udgifter til driften af den fælles hjælpemiddelcentral, herunder biler, personale, værktøj, materialer til reparation mv.For Nordsjællands Brandvæsen gælder, at de generelle regler for bevillingsstyring og budgetopfølgning altid skal overholdes. Det betyder, at Nordsjællands Brandvæsen skal overholde det samlede driftsbudget, og at mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsårene overføres.Driftsbudgettet evalueres hvert år med mulighed for tilpasning i forhold til udviklingen i aktivitetsdata, herunder antal kørsler, registrerede hjælpemidler på arter, tilgang/afgang af borgere med hjælpemidler mv. Formanden for beredskabskommissionen indstiller at samarbejdsaftalen om drift af fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg og Helsingør kommuner og Nordsjællands Brandvæsen indstilles til godkendelse som allonge til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen.
Bilag

Indstilling

 

Direktionen foreslår, at allongen ”Samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og Nordsjællands Brandvæsen af 17. august 2018” godkendes. 

 

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018

 

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens indstilling.