Spring til indhold

Badning og sejlads

Med sin adgang til både hav, sø og å byder Rudersdal Kommune på en lang række muligheder for et fritidsliv uden fast grund under fødderne.

Vi måler badevandets kvalitet i hele badesæsonen, som løber fra den 1. juni til den 31. august.

Strande og bådpladser

Øresund -Følg med i badevandet på stranden

For strandene ved Øresund findes information om badevandskvaliteten på Badevandsudsigten, som på baggrund af udledningsdata fra spildevandsforsyningen informerer om badevandskvaliteten ved strandene nu og tre dage frem.

Du kan finde Badevandsudsigten på badevand.dk eller downloade appen til din smartphone.

Der er også opsat digitale badevandsskilte ved alle fem strande ved Øresund, som er forbundet direkte til Badevandsudsigten.

Badevandsudsigten informerer om badevandskvaliteten hele året og ikke kun i badesæsonen.

 

BAGGRUND FOR BADEVANDSUDSIGTENS VARSLING

Badevandsudsigtens vurdering af badevandskvaliteten er baseret på computersimuleringer af badevandets koncentration af E. Coli og enterokokker. Tilstedeværelsen af disse bakterier indikerer, at vandet er forurenet med spildevand.

Computermodellens forudsigelse af risiko for høje koncentrationer af E. Coli og enterokokker bygger på data fra spildevandsforsyningerne om udledninger af spildevand til havet eller til åer, der løber ud i havet. Normalt ledes der kun renset spildevand ud i mængder, som ikke giver problemer. Men i forbindelse med kraftig regn kan spildevandssystemerne ikke rumme alt vandet, og der udledes urenset spildevand via overløb.

Du kan finde uddybende information om Badevandsudsigten på

www.badevand.dk. 

Både spildevandsforsyningen (Novafos) og Rudersdal Kommune har mulighed for at overskrive flagfarven på Badevandsudsigten i tilfælde hvor badning frarådes af grunde, som ikke kan forudsiges af computermodellen. Fx benytter kommunen sig af dette, hvis badning frarådes pga. blågrønalger.

Er flagene på badevandsudsigten gule betyder det, at det ikke er muligt at varsle badevandskvaliteten, eller at der er nogle særlige forhold, man skal være opmærksom på (fx risiko for blågrønalger). Der vil ofte være knyttet en årsag til det gule flag, som findes som ”mouse-over” kommentar på badevand.dk eller i appen.

Vi informerer om alger

Især i juli og august måned kan der opstå mange blågrønalger i søerne og i havet omkring os. Varmt og behageligt badevand giver gode betingelser for, at alger kan formere sig voldsomt.

Når der er mange alger, er de meget tydelige, fordi de enten farver vandet, danner plamager på overfladen eller fnug i vandet.

Trods navnet kan blågrønalger have mange farver: Grønne, blågrønne, grønbrune, brune og gule.

Alger i vandet kan medføre sundhedsfare ved badning. Det er derfor vigtigt, at du tager dine forholdsregler, inden du går i vandet, også fordi algerne kan komme og forsvinde fra time til anden, netop "som vinden blæser".

Læs om alger i badevandet (Miljøstyrelsen)

Hvis der er alger

Hvis vandets indhold af bakterier, alger eller andet ikke er i orden, kan du se det på hjemmesiden.

Ved akutte / alvorlige sager bruger vi også pressen til at informere.

Ser du opblomstring af alger, som vi endnu ikke har registreret, hører vi gerne fra dig.

Giv os et praj om alger

Vi måler badevandet

Vi måler badevandets kvalitet i hele badesæsonen, som løber fra den 1. juni til den 31. august.

Generelle baderåd

  • Bad aldrig 24 timer efter kraftigt regnvejr pga. overløb af spildevand.
  • Hvis vandet er uklart, bør du nøjes med at stikke fødderne i vandet – og lad ikke din hund drikke af vandet. 

Sådan måler vi

Vi måler:

  • Indhold af bakterien E. Coli
  • Indhold af enterokokker
  • Synlig forurening på stranden

Et laboratorium måler vandets indhold af bakterier. Når prøven er taget, er resultatet klar efter fem-syv dage. Det betyder, at vandkvaliteten kan have ændret sig. Hvis du ser forurening af vandet, uklart vand eller andet, vil vi gerne høre fra dig.

Foruden den løbende overvågning udfører vi ved afslutning af en badesæson en statistisk beregning af, om årets bakteriologiske badevandskvalitet opfylder kravene i lovgivningen.

Samtidig beslutter vi, hvor mange prøver der i næste sæson skal tages fra den enkelte badevandsstation, og på baggrund af dette udarbejder vi en badevandsprofil for hvert enkelt badested.

Baggrundsinformation

Regler for prøvetagning af vandprøver

På Retsinformation kan du løse om reglerne for vandprøver, tilsyn og kontrol med badevandet, kvalitetskrav mv.

Bekendtgørelse 917 af 27.6.2016 om badevand og badeområder

Badevandsprofiler for de enkelte strande

Rudersdal Kommune udarbejder ved slutningen af badsæsonen en såkaldt badevandsprofil for hver strand. Profilen giver en række oplysninger om stedet, fx bund- og strømforhold, risiko for forurening mv.

Furesøen

Sjælsø

Øresundskysten