Spring til indhold

Sådan skal din adgangsvej være

Rudersdal Kommune sørger for, at du som grundejer får hentet dit affald, både det genanvendelige og restaffaldet. Rent praktisk er det vores renovatør City Container, der klarer opgaven.

For at afhentningen kan ske bedst muligt og under ordentlige arbejdsforhold for skraldemændene, skal din adgangsvej og standplads overholde nogle krav.

Krav til adgangsvej

 1. Affaldsbeholderne skal stå på et plant, fast og jævnt underlag (af fx fliser, asfalt eller lign).
 2. Skraldemanden skal uhindret kunne trække den enkelte beholder ud uden at flytte de andre beholdere.
 3. Adgangsvejen hen til beholderne skal være jævn, plan og kørefast (fx fliser, beton, asfalt eller lign.). Bemærk venligst, at underlag som fx , løse sten, grus, græs og græsarmering ikke betragtes som fast.
 4. Der må ikke være trin, trapper eller væsentlige stigninger (> 10 %) på adgangsvejen.
 5. Der må højst være 20 meter fra vejskel hen til beholderne (ved koteletgrunde maks. 5 m fra koteletbenets afslutning). For affaldsstativer med sæk gælder det dog, at der maks. må være 50 meter (udfases).
 6. Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred.
 7. Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde på min. 2,20 m på adgangsvejen.
 8. Adgangsvejen skal holdes ren og ryddelig og være velbelyst.
 9. Der må højst være én låge/port på adgangsvejen, og denne skal kunne stå åben af sig selv.
 10. Der må ikke være løsgående hunde og lign. på tømningstidspunktet.
 11. Adgangsvejen skal i vinterhalvåret ryddes for sne og glatførebekæmpes i nødvendigt omfang. 

Typisk er det udfordringer med belægning, stigning eller trapper, der gør det vanskeligt at hente affaldet. Hvis der er udfordringer med adgangsvejen eller standpladsen på din adresse, vil skraldemanden lægge en seddel med besked om, hvad problemet og løsningen er.

De typiske udfordringer med standplads og adgangsvej kan løses på forskellige måder:

 • Adgangsvejen indrettes, så den lever op til reglerne
 • Standpladsen flyttes permanent til et sted, hvor kravene overholdes (fx tættere på skel)
 • Beholderne køres frem til skel til hver tømning. Man bestemmer selv, hvor ens beholdere står mellem tømningerne.

Se flere detaljer om kravene til adgangsvejen:

Krav til adgangsvej og standplads

Regulativ for husholdningsaffald

Overvejer du at bygge et affaldsskjul eller fjerne hæk for at få plads til beholderne, så vær opmærksom på at der er regler for dette. Du finder flere oplysninger her:

‌Jeg vil bygge et skjul eller skur til affaldsbeholdere‌

Adgangsvej til affaldsbeholdere Adgangsvej til affaldsbeholdere

 

Hvis din adgangsvej ikke er i orden