Spring til indhold

Rudersdal Kommune og FN's verdensmål

I 2015 fremlagde FN 17 verdensmål, der skal sikre en bæredygtig udvikling for vores klode og dens beboere. På denne side får du et overblik over verdensmålene, og hvilke initiativer Rudersdal Kommune har sat i søen for at støtter m målene.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Samlet grafisk oversigt over FN's 17 verdensmål

 

Rudersdal Kommune arbejder målrettet på at inddrage FN's verdensmål. 

Nedenfor kan du under de enkelte verdensmål læse mere om verdensmålene i sig selv, hvilke initiativer Rudersdal Kommune har iværksat for at støtte op om målene, og inspiration til, hvordan du selv kan tænke verdensmålene ind i din hverdag.
 

Verdensmål_afskaf fattigdom
FN's verdensmål

Mål 1: Afskaf fattigdom

FN har defineret afskaffelsen af fattigdom som en af de største udfordringer for menneskeheden. Derfor er afskaffelsen af alle former for fattigdom øverst på listen over de mål, som skal nås inden 2030. Udover ekstrem fattigdom har FN også fokus på relativ fattigdom. Man er relativt fattig, hvis man er langt fra at have de samme økonomiske muligheder og levevilkår som resten af sit lands befolkning. Derfor findes fattigdom også i verdens rige lande. Også i Danmark.

Afskaffelsen af fattigdom handler ikke kun om at sikre mennesker flere penge. Afskaffelsen af fattigdom skal sikre, at mennesker kan leve et anstændigt og trygt liv med adgang til de allermest basale ting: mad, skolegang, grundlæggende sundhedspleje og prævention, rent vand og toiletter, elektricitet, transport (fx noget så simpelt som en cykel). For når vi mennesker har adgang til helt basale ting i livet, kan vi udvikle vores menneskelige potentiale.

Arbejde med mål 1: Afskaf fattigdom

Verdensmål_stop sult
FN's verdensmål

Mål 2: Stop sult

Mål 2 handler om at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug. Der er mad nok i verden til alle. Problemet er, at vi ikke spiser det, vi producerer. I Danmark smider vi 700.000 kg mad ud om året, hvoraf de 260.000 kg stammer fra husholdningerne. Det skyldes blandt andet, at vi ikke bruger produkterne ordentligt - de ligger måske og bliver gamle i køleskabet, vi skærer ting af og smider ud, og vi kasserer frugt og grøntsager pga. EU’s markedsføringsstandarder (f.eks. skal en agurk være lige og et æble være minimum seks cm i diameter for at blive godkendt), selvom de ikke fejler noget og sagtens kan bruges. Nogle af de ikke-godkendte grøntsager bliver pløjet tilbage i jorden, andre bliver smidt ud som affald, og begge dele er et kæmpe spild af ressourcer. Der bliver dog også kasseret en masse ’perfekte’ fødevarer, som aldrig kommer på tallerkenen simpelthen pga. overproduktion

Arbejde med mål 2: Stop sult

Verdensmål_sundhed og trivsel
FN's verdensmål

Mål 3: Sundhed og trivsel

FN’s 3. verdensmål handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Danmark har et bedre sundhedsvæsen end mange af de andre medlemslande i FN, og der er sket meget på sundhedsområdet de sidste 20 år. Alligevel er langt op til FN’s krav på flere områder.

Danmark halter bagefter, når det handler om danskernes mentale sundhed. En stor del af den danske befolkning er ikke i psykisk trivsel og dét på trods af, at vi i denne del af verden har økonomisk velstand. Vi har aldrig været rigere, bedre uddannede og teknologisk forbundne, end vi er nu. Det er dog ikke lig med eksistentiel velstand, for vi har heller aldrig været mere deprimerede, angste, stressede og medicinerede. Derfor er vi i Danmark langt fra i mål, og her kan verdensmålene anvendes som rettesnor.

Sundhed er afgørende for social, økonomisk og miljømæssig udvikling, og er derfor centralt for opnåelsen af de andre verdensmål.

Arbejde med mål 3: Sundhed og trivsel

verdensmål_kvalitetsuddannelse
FN's verdensmål

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Det 4. verdensmål fokuserer på, at vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Selvom kvalitet i undervisningen ikke er en udfordring her i landet, er verdensmålet stadig relevant i Danmark. For i lande, hvor der allerede er kvalitetsuddannelse, gælder det om at uddanne kommende generationer i, hvordan vi lever bæredygtigt og skaber en bæredygtig udvikling. Det er netop i højtudviklede lande som Danmark, at klimaaftrykket er allerhøjest. Gennem uddannelse gøres unge til en del af løsningen på verdens udfordringer. Det betyder, at børn, der kommer i skole i dag, på den ene eller anden måde bliver en del af løsningen på at nå verdensmålene frem mod 2030.

Arbejde med mål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål_ligestilling
FN's verdensmål

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

FN’s 5. verdensmål fokuserer på, at vi opnår ligestilling mellem kønnene. Ligestilling er ikke kun en grundlæggende menneskeret – ligestilling sikrer, at alle har en plads i samfundet, hvilket er en forudsætning for at fremme verdens bæredygtige udvikling og økonomiske vækst. Fordi hunkønnet er mest udsat, fokuserer verdensmålet på at styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 

I Danmark opnåede kvinder stemmeret i 1915 som et af de første lande i verden, og her i landet er mænd og kvinder formelt set ligestillede i de fleste sammenhænge. Der er flere kvinder i offentligt embede end nogensinde før, men i dagens Danmark findes der flere mandlige direktører, der hedder Lars, end der findes kvinder på direktørposter. Ligestilling mellem kønnene halter desuden bagefter i forhold til løn, barsel og bestyrelsesposter. Kvinder i Danmark tjener 10-30% mindre end mænd for det samme arbejde, og derfor er der stadig et stykke vej endnu, inden vi kan bryste os af at have ligestilling i Danmark.

Arbejde med mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål_rent vand
FN's verdensmål

Mål 6: Rent vand og sanitet

Verdensmål 6 har fokus på at sikre adgang til rent vand og sanitet for alle, samt at dette forvaltes bæredygtigt.

Svindende forsyninger af rent drikkevand er et stort problem, som påvirker alle kontinenter. Derfor skal vi passe godt på vores grundvand.

I Rudersdal Kommune bor vi næsten alle sammen oven på indvindingsopland eller grundvandsdannende opland. Derfor er det også essentielt, at vi ikke spreder gift i naturen, som kan sive ned i vores grundvand og dermed forurene vores kilde til rent drikkevand.

Arbejde med mål 6: Rent vand og sanitet

Verdensmål_bæredygtig energi
FN's verdensmål

Mål 7: Bæredygtig energi

FN’s 7. verdensmål handler om, at vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Der er en direkte sammenhæng mellem klimaforandringerne og den globale økonomis forbrug af fossile brændstoffer samt den stigende udledning af drivhusgasser. Heldigvis er der sket et skift i forhold til vedvarende energikilder, som i 2011 stod for 20 procent af den globale energiproduktion. I 2017 dækkede vedvarende energi 34,2 procent af Danmarks energiforbrug.

En forudsætning for at opnå universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris inden 2030 er, at der fortsat investeres i rene energikilder som sol, vind og geotermi. Brugen af vedvarende energikilder bidrager til reduktion af vores udledning af drivhusgasser og til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi. I Danmark er ambitionen, at vi i 2050  skal kunne producere nok vedvarende energi til at kunne dække det samlede danske energiforbrug.

Arbejde med mål 7: Bæredygtig energi

Verdensmål ianstændige jobs og økonomisk vækst
FN's verdensmål

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

FN’s 8. verdensmål handler om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle.

Såvel globalt som nationalt vokser beskæftigelsesraten ikke hurtigt nok til at holde trit med den voksende arbejdsstyrke. Verdensmålene for bæredygtig udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Nøglen til dette er fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse.

Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

Arbejde med mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål_industri_innovation og infrastruktur
FN's verdensmål

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Industrialisering, innovation og infrastruktur – tre ord med ‘i’, som har haft stor betydning for udviklingen af vores moderne samfund. Verdensmål 9 handler om, at vi skal opbygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering og bidrage til innovation.

Danmark har et godt udgangspunkt i kraft af en udbygget og effektiv infrastruktur. En god, sammenhængende og bæredygtig infrastruktur skal tilgodese de mange forskellige behov, der er. Infrastrukturen må derfor sammentænkes og udvikles på flere niveauer, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Innovation handler om at skabe samfundsforandringer. For at en ny opfindelse skal blive til innovation, kræver det, at samfundet er klar til forandringer. Danmark har flere programmer, der støtter innovation og udbredelse af nye grønne teknologier og forretningsmodeller i virksomhederne.

Arbejde med mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Verdensmål_mindre ulighed
FN's verdensmål

Mål 10: Mindre ulighed

FN’s 10. verdensmål handler om at reducere ulighed i og mellem lande. Danmark er et af verdens mest lige samfund, blandt andet baseret på et progressivt skattesystem, overførselsindkomster og et udbygget velfærdssamfund. Men selv i Danmark ser vi en stigende ulighed i vores indkomster. Tal fra 2019 viser, at de 10 procent rigeste danskere har fået 18 procent mere i indkomst, hvorimod de 40 procent af danskerne, der tjener mindst, kun har fået en stigning i indkomst på 2 procent. Dén udvikling går stik imod FN’s verdensmål

Udover de menneskelige konsekvenser for den enkelte, viser ulighed sig også at have økonomiske konsekvenser for hele samfundet. En undersøgelse foretaget af OECD viser, at stigende ulighed bremser et lands økonomiske vækst. Mere lige samfund er dermed en god forretning.Når et lands befolkning har adgang til ressourcer – eksempelvis uddannelse, lægehjælp og en bolig med elektricitet og vand – bliver det en bedre ressource og arbejdskraft, og det smitter positivt af på hele landets økonomi.

Arbejde med mål 10: Mindre ulighed

Verdensmål_bæredygtige byer og lokalsamfund
FN's verdensmål

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

FN’s verdensmål 11. handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. I dag er halvdelen af verdens befolkning byboere, og forventningen er, at det tal vil fortsætte med at stige. Udfordringen ved at bo mange mennesker tæt sammen i byerne skal løses ved hjælp af byplanlægning og kontrolleret udvikling, så folk i stedet kan nyde de fordele, som bylivet også giver, såsom; nem adgang til offentlig transport, gode jobs​, effektive affaldssystemer og rigt kulturliv. Danmark gør bl.a. meget for at bevare vigtig bygningsarv i byerne i form af vedligeholdelse og bevaring af historiske bygninger og huse. 

Arbejde med mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål_Ansvarligt forbrug og produktion
FN's verdensmål

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

FN’s 12. verdensmål handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer og dækker dermed over mange områder, hvor man som borger og erhverv spiller en stor rolle.

Danmark er et foregangsland, når det gælder nedbringelse af ressourceforbrug og miljøbelastning. Vi er bl.a et af de lande i verden, som deponerer mindst affald på lossepladsen og arbejder målrettet for at fremme mere cirkulær økonomi, hvor materialerne i produkter kan genanvendes i stedet for at blive til affald. Miljømærkninger som Svanen, Ø-mærket og det økologiske spisemærke bidrager til overgangen til cirkulær økonomi. 

Det dansk erhvervsliv har også en stærk global position i ansvarlig og bæredygtig virksomhedspraksis. Et lovkrav i årsregnskabsloven betyder bl.a., at de største danske virksomheder har pligt til at afgive en redegørelse for samfundsansvar. Derudover har Danmark igangsat en række initiativer, som skal sikre, at Danmark er blandt de lande, der er længst fremme med grønne offentlige indkøb.

Arbejde med mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål_Klimaindsats
FN's verdensmål

Mål 13: Klimaindsats

FN’s verdensmål 13. har fokus på at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. 

Dansk politik er på linje med målet om at bekæmpe klimaforandringer  Danmark har bl.a. tilsluttet sig klima-aftalen fra Paris (COP21). Det nationale mål for Danmark i 2050 er et lavemissionssamfund, der er uafhængig af fossile brændsler. Danmark bakker op om EU’s klimamål på mindst 40 pct. reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030, EU’s målsætning for vedvarende energi på mindst 27 pct. i 2030, samt EU’s vejledende mål for energieffektivisering på mindst 27 pct. i 2030.

Danmark bidrager løbende med finansiering til udviklingslandenes klimaindsatser ved at støtte relevante institutioner, klimafonde og finansieringsinitiativer. Danmark forventer at fortsætte denne støtte blandt.

Grundet geografien står Danmark nationalt overfor en række udfordringer særligt i forhold til oversvømmelser, som adresseres gennem en række indsatser på kommunalt, nationalt og EU niveau, herunder anvendelse af avancerede geografiske højdemodeller.

Arbejde med mål 13: Klimaindsats

Verdensmål_Livet i havet
FN's verdensmål

Mål 14: Livet i havet

Verdensmål 14. handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Danmark arbejder aktivt for bæredygtig udnyttelse af havområder. De danske havområder beskyttes gennem en lang række indsatser, herunder EU’s Vandrammedirektiv og Havstrategidirektiv. I 2010 vedtog Danmark havstrategiloven og i forlængelse heraf kom Danmarks havstrategi i 2012. Begge har til formål at sikre et godt havmiljø, som udstukket i EU’s havstrategidirektiv. Målet er at sikre, at Danmark opnår den rette balance mellem brug og påvirkning af havet, samtidig med at vi sikrer et sundt hav. 

I de kommende år fortsætter udrulningen af den fælles fiskeripolitik som bl.a.  indeholder landingsforpligtelsen (forbud mod udsmid af fangst, ’discard’), en økosystembaseret fiskeriforvaltning og et øget regionalt samarbejde. Danmark støtter kystfiskere gennem en særlig frivillig ordning, som gør skånsomt kystfiskeri mere attraktivt. 

Danmark har forpligtet sig til at nå målet om at reducere mængderne af marint affald inden 2025. 

Arbejde med mål 14: Livet i havet

Verdensmål_Livet på landet
FN's verdensmål

Mål 15: Livet på land

FN's verdensmål 15. handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Danmark er et landbrugsland, hvor ca. 2/3 af arealet dyrkes. Arealet af åbne naturtyper er faldet betydeligt i det sidste århundrede, men er nu relativt stabilt på omkring 10 pct.. Skovarealet har været jævnt stigende gennem flere hundrede år, og er det fortsat. Skove dækker i dag knap 15 pct. af Danmarks areal, og den danske skovlov har blandt andet til formål at fremme bæredygtig skovdrift og at øge skovarealet.

Som lille land med tæt befolkning og intensiv arealudnyttelse arbejder Danmark  med at optimere udnyttelsen af ressourcer og arealer på en bæredygtig og miljøvenlig måde. En stor del af de danske naturarealer under EU’s habitatdirektiv er i en ikke-gunstig tilstand. Det gælder blandt andet mange skove, enge, og kystnaturtyper. En væsentlig ramme for dansk naturpolitik er EU’s naturdirektiver og EU’s forordning om bekæmpelse af invasive arter.

Arbejde med mål 15: Livet på land

Verdensmål_Fred, retfærdighed og stærke institutioner
FN's verdensmål

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

FN's verdensmål 16. har fokus på, at vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Danmark arbejder for at skabe fredelige og inkluderende samfund national og internationalt. Det er blandt verdens mindst korrupte lande, og forbrydelser som korruption og organiseret kriminalitet bliver efterforsket grundigt. Retssystemet i Danmark er velfungerende og har fokus på retssikkerhed, og en effektiv og transparent forvaltning og lovgivningsproces, som blandt andet giver privatpersoner og medier mulighed for at søge aktindsigt.

Danmark er en global forsvarer for international retsorden, fred, menneskerettigheder, og demokrati i internationale fora, og det er vigtige prioriteter i det danske udviklingssamarbejde. Danmark støtter i den forbindelse konfliktforebyggelse, samt freds- og statsopbygning i skrøbelige og konfliktramte lande.  

Arbejde med mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmål_Partnerskaber for handling
FN's verdensmål

Mål 17: Partnerskaber for handling

FN’s 17. verdensmål handler om at revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Danmark har længe været kendt som et foregangsland for partnerskaber for bæredygtig udvikling på grundlag af Danmarks stærke tradition for offentlige, offentlig-private og brede partnerskaber med mange forskellige aktører både nationalt og internationalt. 

 Internationalt støtter Danmark, at udviklingslandene opnår en øget repræsentation og stemme til internationale økonomiske og finansielle institutioner.

Arbejde med mål 17: Partnerskaber for handling

Arbejdet med FN's 17 verdensmål