Stillingsprofil

Centerleder Dag- og Botilbud Gefion

 

Om Dag-og Botilbud Gefion og Socialområdet i Rudersdal

Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud til mennesker over 18 år med autismespektrum forstyrrelser. I botilbuddet bor der 29 mennesker med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. I dagtilbuddet, som tilbyder aktiviteter i dagtimerne, er der plads til 32.  Bygningerne er opført i 1999 og ligger i fantastiske grønne omgivelser.

Centeret er en del af Socialområdet i Rudersdal Kommune. Rudersdal har som vision at være landets bedste bo-kommune. Det betyder, at barren sættes højt i Socialområdet. Vi er fagligt ambitiøse og ønsker at være på forkant med udviklingen til gavn for de borgere, vi er i kontakt med.

 

Om Socialområdet

Socialområdet har den 1. september 2016 implementeret en ny organisation. Det har vi, fordi vi ønsker at designe en organisation, der er gearet til at imødekomme fremtidens udviklingsmuligheder og udfordringer. Organisationsændringen er derfor udtryk for et paradigmeskifte og et ønske om en anderledes måde at realisere målene for Socialområdet. Det betyder konkret et stort decentralt ansvar og handlerum indenfor de til en hver tid gældende lovgivningsmæssige, økonomiske og politisk vedtagne rammer. Centerlederne har dermed ansvaret for udviklingen af de respektive tilbud og har mulighed for at sætte deres egne præg.

Vi har samtidig etableret en ny ’Enhed for kvalitet og udvikling’, der skal understøtte centerlederne i arbejdet med kvalitet og udvikling. Enheden har endvidere fokus på at arbejde med samskabelse, hverdagsinnovation og velfærdsteknologi.

 

Socialområdets fremadrettede fokus

Vi ønsker at høste potentialer i at arbejde rehabiliterende, men vil samtidig have fokus på at facilitere nye fællesskaber, hvor vi gør det sammen med borgeren. Vi skal dermed være bedre til at skabe sociale og arbejdsmæssige fællesskaber, hvor mennesker oplever, at de kan noget og er noget for nogen og derved opnår handlekraft og styrke til at mestre eget liv.

Det betyder noget for den måde, vi ser og definerer velfærd på, samt for den kommunale kerneopgave i det hele taget. Velfærdsløsninger skal i højere grad findes og skabes i et tættere samspil med civilsamfundet.

Vi er fagligt ambitiøse og sætter baren højt. På nuværende tidspunkt arbejder vi med et udviklingsprojekt om fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune. Du kan læse mere om projektet via linket: www.rudersdal.dk/Fremtidens-handicapomraade

I Socialområdet arbejder vi efter et fælles besluttet metodekatalog. Målet med metodekataloget er, at borgeren i samarbejde med Socialområdet modtager en reflekteret, vidensbaseret og fagligt velbegrundet indsats. Metodekataloget er dermed retningsgivende for det arbejde, som udføres i indsatserne i Socialområdet. Via metodekataloget er det muligt at tydeliggøre, hvordan de værdier, visioner og mål, som er styrende for arbejdet, bliver omsat til konkrete handlinger i samarbejdet mellem medarbejderen og borgeren.

Metodekataloget gælder for Rådgivning og Bevilling, dag- og botilbud samt for rusmiddelcenteret. Metodekataloget er samtidig pejlemærke for den kompetenceudvikling, som planlægges i Socialområdet. Kataloget er under løbende udvikling, og det er muligt at påvirke indhold og retning.

 

Organisatorisk placering

Centerlederen vil være organisatorisk placeret under områdechefen i Socialområdet. Nærmeste sideordnede er de øvrige centerledere for dag- og botilbud, rusmiddelcenteret, samt sekretariatschefen, myndighedschefen og lederen for Kvalitet og Udvikling. Nærmeste underordnede er Dag- og Botilbud Gefions 3 daglige ledere, hvoraf en er stedfortrædende, samt de øvrige medarbejdere, der er ansat i centeret.

 

Centerlederens profil og ansvarsområder

Vi søger efter en centerleder med følgende generelle forudsætninger og kvalifikationer:

 • teoretisk viden samt erfaring med ledelse
 • en klar og tydelig ledelsesstil, og som evner at lægge en klar retning for Dag- og Botilbud Gefion
 • evnen til strategisk ledelse og til at skabe følgeskab
 • en klar ledelsesstil, der skaber tydelighed omkring ansvar, retning og mål
 • evner at motivere, begejstre og inspirere ledere og medarbejdere
 • erfaring med ledelse inden for det specialiserede socialområde (længerevarende botilbud SEL § 108) og gerne indenfor området med mennesker med autismespektrumsforstyrrelser
 • dokumenteret erfaring med økonomistyring og budgetopfølgning
 • gode evner til og lyst til at samarbejde med pårørende
 • ønske om og evne til at lede opad, nedad og til siden

 

Centerlederens opgaver

Opgaver på kort sigt:

 • centerlederen skal tegne en tydelig profil som centerleder og evne at sætte sig for bordenden i det daglige arbejde på Dag- og Botilbud Gefion med henblik på at få samlet organisationen.
 • konstituering af den samlede ledelse på Dag- og Botilbud Gefion.
 • implementering af ambitiøs kompetence udviklingsplan for tilbuddets medarbejdere
 • fokus på øget tilstedevær og nedbringelse af sygefravær
 • fokus på styring af økonomien
 • udvikling af Dagtilbuddet, herunder undersøgelse af behov for ændring af de fysiske rammer
 • arbejde med at fastholde et inspirerende og motiverende fagligt miljø, der reflekterer over egen praksis
 • fokus på god personaleledelse, hvor der arbejdes anerkendende og succeser ses og italesættes
 • deltagelse i og konstituering af den samlede ledelse i Socialområdet, herunder deltagelse i Projekt fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune.

 

Opgaver på længere sigt:

 • centerlederen skal være med til at understøtte udviklingen i Socialområdet, hvor vi i højere grad skal have fokus på hverdagsinnovation, samskabelse, brug af velfærdsteknologi og fællesskabsskabende initiativer
 • centerlederen skal løbende være fagligt ambitiøs og tilrettelægge udviklingsinitiativer til at understøtte den fortsatte faglige udvikling af tilbuddet

 

Ansvarsområder

Udvikling af Dag- og Botilbud Gefion

Centerlederen er ansvarlig for:

 • udviklingen af egen organisation med særlig fokus på udvikling af det pædagogiske kerneområde
 • implementering af faglige og organisatoriske udviklingstiltag i egen organisation
 • motivation af medarbejdere til bedste praksis, videndeling, dokumentation og læring
  løbende udvikling af samarbejdet mellem centerlederne i Socialområdet

 

Det personalemæssige område

Centerlederen er ansvarlig for, at:

 • ledelsen af alle organisationens medarbejdere er i fokus, og centerlederen har kompetence til at ansætte og afskedige personale efter gældende retningslinjer.
 • medarbejdernes faglighed og kompetencer skal svare til de opgaver og udfordringer organisationen står over for
 • understøtte et højt informations- og vidensniveau i organisationen
 • opretholde og udvikle et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med fokus på trivsel

 

Det økonomiske ansvar

Centerlederen er ansvarlig for, at:

 • Dag- og Botilbud Gefion drives økonomisk forsvarligt og i henhold til Rudersdal Kommunes principper for økonomistyring.
 • der udarbejdes budgetopfølgninger og takstberegninger